Onze werkgebieden

Dagelijks zetten we ons samen met actieve inwoners, gemeenschappen, agrarische ondernemers, gebiedspartijen en overheden in voor een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland. We richten ons daarbij op vier werkgebieden: leefbaarheid, duurzame landbouw, klimaatactie en energietransitie.

Leefbaarheid

Inwoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. Daarnaast weten ze heel goed wat er nodig is om hun buurt, wijk of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten zodat inwoners en ondernemers zélf hun plannen kunnen uitvoeren en ze in staat zijn om te reageren op de veranderingen in hun omgeving.

Lees meer
 • LEADER-coördinator Noord Overijssel | opdrachtgever gemeente Steenwijkerland
 • Ondersteuning voor vrijwillige besturen met methodiek Rol & Positie | opdrachtgever provincie Overijssel
 • Dorpsvisie voor Buurtvereniging Speuld | opdrachtgever gemeente Ermelo

Duurzame landbouw

Agrarische ondernemers staan voor grote opgaven en de transitie naar een duurzame landbouw is een gegeven. Daarmee staan ze voor belangrijke keuzes. Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken we aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Daarnaast zijn we dé partner voor de begeleiding van gebiedsprocessen in de landbouw, waarbij participatie van alle betrokkenen voorop staat.

Lees meer
 • Meerjarenprogramma eiwitteelt en -verwaarding | opdrachtgever provincie Overijssel
 • Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer Wierden | opdrachtgever gemeente Wierden
 • Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij | opdrachtgever LTO Noord

Klimaatactie

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor zowel de inwoners, de boeren als de natuur op het platteland. Daarom is het belangrijk dat we samen de uitstoot van CO2 terugbrengen en onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. Van onderop, gaan we samen met betrokken inwoners, boeren, organisaties en overheden écht aan de slag om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beperken.

Lees meer
 • Proeftuintrekker Overijssel voor Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) | opdrachtgever provincie Overijssel
 • Proeftuin Toekomstbestendig Waterbeheer Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal | opdrachtgever Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland – Twente
 • Young Leaders traject voor jongeren | opdrachtgever Spectrum

Energietransitie

De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Want daar is de ruimte en zijn er ondernemers die beschikken over biomassa, gebouwen en voorzieningen. Maar voor de inwoners kan het realiseren van duurzame energie, veel impact hebben. Wij doen onderzoek en begeleiden (gebieds)processen om te komen tot praktisch haalbare mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, met oog voor de leefbaarheid en met betrokkenheid van agrarische ondernemers.

Lees meer
 • Gebiedsbegeleider Genne-Holten-Haerst-De Ruiten, grootschalige opwekking duurzame energie | opdrachtgever gemeenten Zwolle en Zwartewaterland
 • Programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik Gelders Energieakkoord (GEA) | opdrachtgever provincie Gelderland
 • Kennissessies grootschalige opwekking duurzame energie voor grondeigenaren | opdrachtgever Natuur & Milieu Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en LTO Noord