Energietransitie

De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Want daar is de ruimte en zijn er ondernemers die beschikken over biomassa, gebouwen en voorzieningen. Maar voor de inwoners kan het realiseren van duurzame energie, veel impact hebben. Wij doen onderzoek en begeleiden (gebieds)processen om te komen tot praktisch haalbare mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, met oog voor de leefbaarheid en met betrokkenheid van agrarische ondernemers.

Overgang naar duurzame energievoorziening

We willen in Nederland minder afhankelijk zijn van gas, energieneutraal wonen en werken, steeds meer elektrificeren en (grootschalig) duurzame energie opwekken. Kortom: de energietransitie is niet meer weg te denken en heeft ook invloed op de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland. De overgang naar duurzame energie is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien zijn er in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen beschikbaar en wil Nederland voor de energievoorziening niet volledig afhankelijk zijn van andere landen. De doelen en afspraken voor de energietransitie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën (RES’sen).

 

Belangrijke rol voor het platteland

Om de gestelde energie-opgaven te realiseren, wordt de komende jaren maximaal ingezet op het grootschalig opwekken van zon- en windenergie. Maar het opwekken en de opslag van duurzame energie vraagt om veel ruimte. Het platteland heeft die ruimte en zal daarom een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Hierdoor zal de ruimtelijke omgeving er in de komende jaren anders uit gaan zien, wat veel impact zal hebben op de mensen die op het platteland wonen en werken. Tegelijkertijd biedt de energietransitie ook kansen voor inwoners en agrariërs om zelf de regie te pakken en invulling te geven aan lokaal eigendom. Daarom is het van groot belang dat overheden, bedrijven en inwoners samenwerken en dat er draagvlak is onder omwonenden en (agrarische) bedrijven in de omgeving van energieprojecten.

Samen investeren in transitie

Vanuit een onafhankelijke rol begeleidt en faciliteert Stimuland regionale initiatieven en we ondersteunen ook grondgebruikers en overheden bij gebieds-/participatieprocessen. Daarbij kiezen we voor een samenhangende en integrale aanpak van de transities en een gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners, boeren, organisaties en overheden. Wij zoeken en brengen partijen bij elkaar, we streven naar gemeenschappelijkheid, verbinden beleid met de praktijk en we investeren in vertrouwen voor lokaal eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over gebieds- en participatieprocessen?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends