Waar werkten we aan in 2023?

04 juli 2024

In 2023 hielpen we onder andere 6 dorpen bij het ontwikkelen van hun eigen dorpsvisie en ondersteunden we 18 bewonersgroepen en samenwerkingsverbanden. Onze erf- en plattelandscoaches bezochten in Overijssel en Utrecht maar liefst 108 nieuwe erven om met de eigenaar te sparren over de toekomst van zijn of haar erf. Daarnaast werkten we mee aan 6 onderzoeken en beleidsadviezen en werkten we in totaal aan 90 projecten. We kunnen niet alles laten zien, maar delen wel graag 3 interessante projecten met je.

Ondersteuning Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer (CATB) Wierden

Stimuland gelooft in zelfregie en zelforganisatie en daarom riepen wij het jaar 2023 uit tot ‘het jaar van de zelfregie en zelforganisatie’ van bewoners en ondernemers op het platteland. We zijn dan ook blij dat we in verschillende gebieden in Overijssel betrokken zijn of waren bij boerengroepen die zich verenigd hebben voor meer zelfregie en voor een sterkere positionering. Eén van deze boerengroepen is de Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer Wierden (CATB), die we ondersteunen en faciliteren op het gebied van kennis, netwerk en financiering. De CATB Wierden is op 1 augustus 2022 opgericht met als uitgangspunt, een beter verdienmodel voor de boeren in Wierden en oplossingen voor waterberging, biodiversiteit en natuur. Lees hier hoe we op het gebied van financiering, samen met de initiatiefnemers van de CATB, met succes contact zochten met de Rabobank en de gemeente Wierden.

Lees verder over CATB Wierden

Gratis ondersteuning vrijwillige besturen in Overijssel

Plaatselijk belangen, dorpsraden, verenigingen en andere bewonersinitiatieven zijn heel belangrijk voor het vitaal en leefbaar houden van het platteland. Tegelijkertijd komt er veel op de vrijwillige besturen van deze organisaties af doordat de samenleving snel verandert. Om hen te ondersteunen en handvatten te bieden waarmee ze hun rol goed kun blijven vervullen, hebben wij de methodiek Rol & Positie ontwikkeld. Aan de hand van ruim 50 kaarten met verschillende rollen en taken krijgen bestuursleden, met begeleiding van Stimulanders, weer inzicht in hun belangrijkste taken en worden ze weerbaarder.

Dankzij de provincie Overijssel kunnen tot juni 2025, in totaal 30 vrijwillige besturen kosteloos ondersteunen met Rol & Positie. In het najaar van 2023 ontvingen we hiervoor de opdracht en inmiddels hebben we al 16 vrijwillige besturen ondersteund. Lees hier wat Rol & Positie voor jullie bestuur kan betekenen.

Lees verder over Rol & Positie

 

Proeftuintrekker VIP NL

De Nederlandse veenweidegebieden stoten jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen ton aan broeikasgassen uit. Dat komt neer op 2 tot 3 procent van de totale jaarlijkse CO2-emissie in ons land. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat duurzaam landgebruik van de veenweidegebieden op korte termijn – in 2030 – moet zorgen voor een reductie van 1 megaton op jaarbasis. Het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIP NL) is in 2022 gestart om tot de ontwikkeling van duurzame en opschaalbare vormen van landgebruik te komen en daar verdienmodellen aan te koppelen. Voor de regio Noordwest-Overijssel en tevens proeftuin Overijssel vervult Stimuland de rol van proeftuintrekker. Dit doen we door bestaande veenweidekennis, pilots en projecten te coördineren en te bundelen en nieuwe projecten te initiëren en daarvoor (co-)financieringsmogelijkheden te zoeken bij partners uit het gebied. Lees hier onder andere welke projecten er binnen VIP NL in uitvoering zijn.

Lees verder over VIP NL

Geïnteresseerd in één van onze projecten?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen