Rabobank en gemeente Wierden ondersteunen CATB Wierden

17 januari 2024

Stimuland gelooft in zelfregie en zelforganisatie en we moedigen groepen boeren aan om de positieve regie te pakken. In verschillende gebieden in Overijssel zijn we al betrokken bij boerengroepen die zich verenigd hebben voor meer zelfregie en voor een sterkere positionering voor een beter verdienmodel.

Eén van deze boerengroepen is de Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer Wierden (CATB), die we ondersteunen en faciliteren op het gebied van kennis, netwerk en financiering. Voor wat betreft het laatste zochten we samen met de initiatiefnemers van de CATB contact met de Rabobank en de gemeente Wierden.

We zijn blij dat de CATB Wierden zowel vanuit het Rabobank Coöperatiefonds als van de gemeente Wierden een financiële bijdrage heeft gekregen om de organisatie verder in te richten. De CATB is op 1 januari 2022 opgericht met als uitgangspunt een beter verdienmodel voor de boeren in Wierden en oplossingen voor waterberging, biodiversiteit en natuur. Inmiddels zijn de eerste resultaten behaald met een droogteschadevergoeding, een mogelijke pilot met Stichting Twents Reggedal en gesprekken met de provincie Overijssel voor het beheren van gronden. Voor het verwezenlijken van hun plannen voor een toekomstbestendige agrarische sector, roept de CATB ook andere partijen op om financieel over de brug te komen

Bijdragen Rabobank coöperatiefonds en gemeente Wierden

Uit het lokale coöperatief dividend levert Rabobank Twente-Achterhoek een financiële bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en projecten die het welzijn en de welvaart van de lokale gemeenschap sterker maken. Dit gebeurt vanuit het coöperatiefonds en vanuit de adviesraden. Uit het coöperatief dividend heeft de CATB Wierden een bijdrage van € 35.000,- ontvangen.

“Als Rabobank staan we midden in de samenleving en dragen we graag bij aan de ontwikkeling van de agrarische sector in de regio en bieden we ondersteuning aan innovatie en duurzame initiatieven die bijdragen aan toekomstbestendig ondernemerschap. In het verlengde hiervan zijn we als Rabobank actief betrokken bij de oprichting van de CATB. Met de bijdrage uit het coöperatief dividend laten we zien dat wij geloven in dit initiatief dat leidt tot een aanvullend nieuw verdienmodel voor agrariërs”, aldus Robin Geerdink, directeur Rabobank Twente-Achterhoek.

Ook de gemeente Wierden ondersteunt de CATB. Zij doet dit onder andere door het leveren van ambtelijke capaciteit, het faciliteren op diverse vlakken, daar waar nodig onderzoek te doen en daarnaast de inzet van stichting Stimuland te bekostigen. De gemeente vindt het belangrijk om dergelijke initiatieven van onderop uit de gemeente in de beginfase te ondersteunen. “Wij vinden het mooi dat boeren zich organiseren en mee willen denken over oplossingen voor maatschappelijke problemen”, zegt wethouder Ten Brinke. Zijn collega Kortenhoeven vult daarop aan: “Wij hopen samen met de CATB en andere organisaties in de gemeente tot een Wierdens plan te komen met onder meer goede verdienmodellen voor agrariërs, om zo een leefbaar platteland te houden voor de toekomst”.

Maar dat in het persbericht benadrukt wordt dat wij ambtelijke capaciteit leveren, faciliteren op diverse vlakken, waar nodig onderzoek doen en daarnaast de inzet van Stimuland bekostigen.

De CATB is blij met de bijdragen van het Rabobank Coöperatiefonds en de gemeente Wierden. Voorzitter Gerrit Lammers: “Met deze middelen zijn wij in staat om de inrichting van de organisatie te kunnen bekostigen. De CATB vindt het op dit moment te vroeg om contributie te innen bij haar (aspirant-)leden en wil eerst haar meerwaarde laten zien. Daarom zijn we ook met andere financiers in gesprek, zoals de provincie Overijssel, LTO Noord en Twente om startkapitaal voor de coöperatie te vergaren. Ik roep deze partijen op om initiatieven als de CATB te omarmen en financieel te ondersteunen, want initiatieven uit gebieden zelf zijn de toekomst.”

  1. item
  2. De CATB is blij met de bijdragen van het Rabobank Coöperatiefonds en de gemeente Wierden. Voorzitter Gerrit Lammers: “Met deze middelen zijn wij in staat om de inrichting van de organisatie te kunnen bekostigen. De CATB vindt het op dit moment te vroeg om contributie te innen bij haar (aspirant-)leden en wil eerst haar meerwaarde laten zien. Daarom zijn we ook met andere financiers in gesprek, zoals de provincie Overijssel, LTO Noord en Twente om startkapitaal voor de coöperatie te vergaren. Ik roep deze partijen op om initiatieven als de CATB te omarmen en financieel te ondersteunen, want initiatieven uit gebieden zelf zijn de toekomst.”
  3. item

 

“Wij hopen samen met de CATB en andere organisaties in de gemeente tot een Wierdens plan te komen met onder meer goede verdienmodellen voor agrariërs" gemeente Wierden

Behaalde resultaten

Inmiddels heeft de CATB Wierden al de benodigde resultaten behaald:

  • Dankzij de inzet van de Water Werkgroep (voorloper en nu onderdeel van de CATB) is er een reëlere en ruimere (weersafhankelijke) droogteschadevergoeding gekomen. De Water Werkgroep werd opgericht om waterbedrijf Vitens meer rekening te laten houden met de belangen van agrariërs.
  • Er is sprake van een samenwerking tussen de CATB Wierden en Stichting Twents Reggedal. Twents Reggedal heeft (natuur)gronden in het bezit die zij mogelijk beschikbaar wil stellen aan de CATB Wierden. De CATB en Twents Reggedal willen dit in de vorm van een pilot nader gaan concretiseren.
  • De CATB heeft de provincie Overijssel voorgesteld om 80 hectare landbouwgrond rond het Wierdense Veld te gaan beheren, maar de provincie Overijssel durft het beheer nog niet uit handen te geven. De CATB is strijdbaar en blijft in gesprek met de provincie om het vertrouwen te winnen. Een pilot met Twents Reggedal draagt wellicht bij aan het vertrouwen van de provincie om op termijn gronden beschikbaar te stellen.
  • De CATB is afgevaardigd in de Boerenraad West Twente en levert op deze manier input in de gebiedsprocessen, onder andere in het kader van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

De CATB roept grondeigenaren op om zich te melden als ze grond beschikbaar hebben. Dat kunnen zij doen via info@catbwierden.nl.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over CATB Wierden?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen