Goede start Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

01 februari 2022

Tevreden is ze zeker, terugkijkend op het afgelopen jaar. ‘Maar corona heeft niet meegeholpen. Daardoor konden de ondernemersgroepen slechts beperkt samenkomen en konden wij vanuit het DPA de ondernemersgroepen niet bezoeken,’ vertelt Linda Baarslag, kenniscoördinator en aanspreekpunt van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA).

Toch is er sinds de oprichting van het project veel gebeurd. Allereerst was er de enquête in het voorjaar, waaruit de wensen en behoeften van de deelnemende akkerbouwers duidelijk werden.

Linda: ‘Daar kwam uit dat de akkerbouwers graag plaatsnemen in een regionaal opgezette, niet al te grote ondernemersgroep, met een vaste begeleider die kennis van zaken heeft en weet wat er speelt in het gebied. Op die manier kunnen de ondernemers regionaal gericht met elkaar samenwerken en hun kennis en ervaring delen; de meerwaarde van het netwerk.’

Aansluitend zijn Linda en haar collega Lilian van Uhm in gesprek gegaan met akkerbouwers uit die verschillende groepen in het hele land. ‘Om te inventariseren wat er volgens hen anders of juist hetzelfde moet blijven in de werkwijze, op welke manier zij kennis willen delen en ontvangen, welke activiteiten ze graag georganiseerd zouden zien in hun eigen ondernemersgroep maar ook daarbuiten en hoe ze aankijken tegen een eventuele eigen bijdrage.’


Regio overstijgend

Dit alles mondde uit in een nieuwe werkwijze, welke in oktober 2021 gedeeld en uitgerold is. ‘Die werkwijze gaan we nu verder implementeren, om de kennisuitwisseling tussen groepen akkerbouwers verder op te bouwen’ aldus Linda. ‘Leidend daarbij zijn steeds de thema’s die de akkerbouwers zélf aandragen, zoals duurzaam bodembeheer. Waar willen zíj aan werken, want dat is de basis. DPA is het middel om dat te bereiken.’

‘Concreet houdt dat in dat we onder meer zes keer per jaar digitaal een nieuwsbrief rondsturen aan alle deelnemende akkerbouwers, waarin ook elke keer een ondernemersgroep in the picture wordt gezet: Deelnemers vertellen over de meerwaarde van de ondernemersgroep en het DPA voor hen en wat zij door deelname hopen te bereiken of al bereikt hebben.’ Ook attenderen we de deelnemers op relevante projecten met name vanuit BO Akkerbouw, waarvoor akkerbouwers gezocht worden.

‘Daarnaast plan ik drie keer per jaar een moment in met de verschillende begeleiders van de ondernemersgroepen, zodat zij van elkaar weten op welke vlakken de interesses van de deelnemers liggen, welke interessante sprekers we kunnen uitnodigen die daar meer over weten en welke excursies we kunnen organiseren.’

Verder is het voor een optimale kruisbestuiving en kennisontwikkeling zaak dat de regionale ondernemersgroepen elkaar onderling vaker spreken. Linda: ‘Tot nog toe gebeurde dat niet altijd. Maar op die manier kunnen de akkerbouwers elkaar op de hoogte brengen van de knelpunten waar zij tegenaan lopen en praktijkervaringen uitwisselen. Ook kunnen we zo makkelijker praktijkbezoeken en excursies tussen deelnemers in de verschillende groepen organiseren.’

Als coördinator ziet Linda het verbinden van de verschillende ondernemersgroepen als hoofddoel op de korte termijn. Daarvoor is en blijft het nodig dat deelnemende akkerbouwers hun stem laten horen.

‘Middels het invullen van het activiteitenplan bijvoorbeeld. Want pas als ik weet wie waar mee bezig is, kunnen we die regio overstijgende koppeling maken. We hebben die informatie nodig om de  kennisontwikkeling verder te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we maximaal verbinden.’

Regio overstijgend is ook het betrekken van verschillende partijen rondom de deelnemende akkerbouwers. Belangrijk, getuige de intentieverklaring die afgelopen zomer is getekend. ‘Naast het ministerie van LNV hebben onder meer kennisinstellingen als Wageningen University en diverse ketenpartijen die ondertekend.’

Kortom, DPA lééft en krijgt steeds meer betekenis. Maar zonder deelnemende akkerbouwers geen netwerk, benadrukt de bevlogen coördinator.

‘Dit netwerk is de schakel tussen praktijk, onderzoek en beleid. Kennisverspreiding binnen en tussen de ondernemersgroepen en met de partijen daar omheen is zó belangrijk en waardevol. Knelpunten vanuit de akkerbouw zijn daardoor veel sneller bekend en andersom bereikt kennis vanuit onderzoek sneller de akkerbouwers. Bovenal is DPA een netwerk van de akkerbouwers zélf.’

Wilt u meer informatie over het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw? Neem dan contact op met Linda Baarslag E: lbaarslag@stimuland.nl M: 06 – 82 16 14 93.

Tekst: Judith van der Steeg