Dijkerhoek; een kleine kern met een grote visie

23 augustus 2022

Van juni 2021 tot juni 2022 is door de inwoners van Dijkerhoek gewerkt aan de uitwerking van hun toekomstvisie om Dijkerhoek krachtig en toekomstbestendig te maken. Door de initiatiefnemers; de Buurtvereniging Dijkerhoek en het Kulturhus Dijkerhoek werden de inwoners hier actief bij betrokken en vanuit Stimuland begeleidde onze projectmanager Heidi Mensink dit proces. Inmiddels is er door verschillende werkgroepen een prachtige kleurrijke toekomstvisie uitgewerkt. Een goed moment dus om met Heidi terug te blikken op het hele proces.

Betrokken en gedreven inwoners

‘Dijkerhoek is een kleine leefgemeenschap met ongeveer 550 inwoners die enorm betrokken en gedreven zijn om samen aan de toekomst en leefbaarheid van Dijkerhoek te werken. Dat was het eerste wat me opviel toen ik er voor het eerst kwam’, merkt Heidi waarderend op. ‘Ze willen in de toekomst vooral een waardevolle en leefbare kern blijven waar jong en oud prettig kan wonen, werken en leven. Dat klinkt veelomvattend en dat is het ook. Want de verschillende doelgroepen hebben verschillende wensen. Daarom is er in Dijkerhoek, op basis van hun toekomstvisie, met vier verschillende werkgroepen nagedacht over de thema’s Wonen, Kulturhus, Welzijn & Voorziening en Energie & Duurzaamheid’, legt Heidi uit.

 

Stapsgewijze begeleiding door Stimuland

Kun je ons meenemen in hoe zo’n proces van het begin tot het eind verloopt?

‘Het begint altijd met een verkennend eerste gesprek; wie zit er aan tafel, wat willen ze bereiken, wat zijn de drijfveren en wie missen we nog om goed aan de slag te kunnen. Vervolgens begeleiden wij vanuit Stimuland, met onze kennis en ervaring, het hele proces waarbij we gebruik maken van handige hulpmiddelen die we ontwikkeld hebben’, vertelt Heidi enthousiast terwijl ze een voorbeeld stappenplan laat zien.

‘Eén van de uitgangspunten voor Dijkerhoek is bijvoorbeeld, dat het voor iedereen, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Voor het realiseren van voldoende draagkracht bepalen we wat er aan organisatie nodig is en met welke andere partijen er samengewerkt kan worden, zoals bijvoorbeeld zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers of de gemeente. Vervolgens komt er natuurlijk het moment waarop je met elkaar naar de financiële kant van het plan moet kijken en naar wat er haalbaar is’, klinkt het nuchter. ‘Met andere woorden; wat kunnen de inwoners oppakken en hoe communiceren we dit met de betrokkenen?’

‘Meestal beginnen we met het beschrijven van de visie, op basis van wat inwoners ons vertellen, en bepalen we de uitgangspunten die hiervoor de basis vormen.’

Successen vieren en betrokken blijven

Dat klinkt als veelomvattend en best complex. ‘Het proces is inderdaad veelomvattend en per dorp verschillend’, reageert Heidi, ‘en daarom is het belangrijk om maatwerk te bieden, steeds kleine stappen te zetten, successen met elkaar te vieren en te zorgen dat iedereen betrokken blijft. Het zijn uiteindelijk de inwoners zelf die de visie vormen en wij als Stimuland zijn meer de smeerolie van het proces die weet hoe ze van A naar Z kunnen komen.’

‘Gaandeweg het traject vinden we het ook belangrijk om breder en verder te kijken dan vandaag en het eigen dorp. Er is veel gaande in de samenleving en ontwikkelingen hebben altijd invloed op de leefomgeving. Daarom toetsen we ook of de plannen passen bij toekomstige ontwikkelingen en trends’, benadrukt ze.

 

Met het plan aan de slag

Op deze manier is in Dijkerhoek een prachtige toekomstvisie en planuitwerking tot stand gekomen,  waarin goed doordracht omschreven is welke mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld woningbouw in de komende jaren. Wat de toekomstige invulling van het Kulturhus gaat worden en welke voorzieningen ontwikkeld moeten worden voor welzijn en kwaliteit van leven.

Met het opleveren van de uitgewerkte toekomstvisie stopt nu de begeleiding door Stimuland, maar begint het voor de Dijkerhoekers natuurlijk pas. ‘De werkgroepen hebben een goed doordacht plan waarmee ze op pad kunnen om diverse partijen mee te krijgen en de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. En als er na verloop van tijd, voor kleinere vervolgfases nog begeleiding nodig is dan bieden we die vanuit Stimuland natuurlijk graag. We beschikken over een groot netwerk en hebben korte lijnen met bijvoorbeeld de provincie Overijssel. Dat betekent dat we goed kunnen adviseren waar ze voor expertise, begeleiding of financieringsmogelijkheden zouden kunnen aankloppen’, benadrukt Heidi tot slot.

Meer informatie over Heidi Mensink en haar expertise vind je hier.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen