Werkplaats Netwerk Platteland - 30 mei 2024

27 februari 2024

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit stelt ons voor ecologische en economische uitdagingen, maar tegelijkertijd kan dit ook kansen bieden voor natuur en landbouw. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is daarom het thema: ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’. Hoe kunnen groenblauwe diensten die gefinancierd worden uit het GLB bijdragen aan versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied èn aan het verdienvermogen van boeren en boerinnen?

Groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel voor landbouw en natuur!

Door de juiste randvoorwaarden te creëren voor het leveren van groenblauwe diensten, kan de landbouw een toekomstbestendig verdienmodel ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het verdienvermogen van individuele boeren. De bedrijfsomstandigheden zijn immers per boer verschillend. Als groenblauwe diensten op de juiste wijze kunnen worden ingezet, levert dat meerwaarde voor zowel de boeren, de landbouwsector als geheel, als de natuur.

Tijdens deze derde werkplaats staat daarom de vraag centraal hoe we van de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat zowel natuur en landschap, als het verdienvermogen van boerenbedrijven ten goede komt. In werkbanken worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het in gezamenlijkheid ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

 

Locatie & aanmelden

Datum:  Donderdag 30 mei 2024

Tijd:       10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie:  Wildlands Adventure Zoo, Raadhuisplein 99, 7811 AP Emmen

Meld je hier aan!

 

Hoe ziet de dag eruit?

Ochtendprogramma

Henk Reinen, directeur van de Regieorganisatie GLB, zal het programma openen waarna we met een aantal interessante panelleden en het publiek in discussie gaan over het thema van deze Werkplaats. Ingrid Jansen, kwartiermaker kernteam Netwerk Platteland en directeur van Stichting Stimuland, is dagvoorzitter en leidt deze paneldiscussie.

De panelleden zijn:

  • Wiebe Bouwma, directeur van Landschapsbeheer Friesland
  • Marije Klever, voorzitter van BoerenNatuur
  • Roel Jongeneel, universitair docent Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid bij Wageningen Universiteit
  • Franc van der Steen, MT-lid Natuur bij DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV
  • Martin van Driel, ambtenaar bij Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Lunchwandeling met expert

Tijdens de lunch is het mogelijk om een wandeling te maken door WILDLANDS Zoo en tegelijkertijd in gesprek te gaan met een expert van de Regieorganisatie GLB over onderwerpen die het GLB raken. Of je kunt wandelen met een expert van WILDLANDS Zoo en in gesprek gaan over soortbehoud, dierenwelzijn, duurzaamheid en natuurbescherming. De uitgebreide lijst met de verschillende opties voor de lunchwandeling vind je in het aanmeldformulier. Daarin vragen wij je om je voorkeur aan te geven.

Veldexcursie naar de veenkoloniën bij proefboerderij ’t Kompas Valthermond

In Valthermond ligt Proefbedrijf ’t Kompas, van Wageningen University & Research Open Teelten. Er wordt onderzoek gedaan naar akkerbouw in de ruimste zin van het woord. Behalve het veenkoloniaal bouwplan worden ook ‘nieuwe’ gewassen geteeld en wordt er onderzoek gedaan naar de ‘Boerderij van de Toekomst’, met ook ruimte voor groenblauwe diensten. Rijd mee over de velden en laat je inspireren door de onderzoekspraktijk!

Werkbanken

De Werkplaats zou niet compleet zijn zonder de werkbanken. Tijdens twee rondes krijg je de kans om samen aan de slag te gaan met actuele onderwerpen. Dat biedt kans om kennis te delen en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Je kunt deelnemen aan twee werkbanken, met een thema dat aansluit bij jouw interesses.

Werkbank 1: Een doelgerichte GLB, lessen uit een tweejarige ANLb-pilot

Harm Kossen van Natuurrijk Limburg schetst in deze werkbank een inspirerend toekomstbeeld van een resultaatgericht GLB, dat zich focust op doelen in plaats van het voorschrijven van maatregelen. Welke rol kunnen habitatscorekaarten daar bijvoorbeeld in spelen?

Werkbank 2: Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied en de financiering daarvan

Gerrit-Jan van Herwaarden en Theo Vogelzang van LandschappenNL verzorgen een werkbank over het Aanvalsplan Landschap – de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. En de mogelijke financiering daarvan met behulp van (ecosysteem)diensten. In deze werkbank is uitgebreid ruimte voor discussie en interactie.

Werkbank 3: Van hype naar realiteit: Toepassing van KPI’s in de landbouwtransitie

Onder begeleiding van Henk Reinen van de Regieorganisatie GLB ontdek je in deze werkbank de potentiële rol van KPI’s in de landbouwtransitie aan de hand van praktijkvoorbeelden. En je gaat in gesprek over het verdienmodel en hoe je KPI’s als monitorings- en betalingstool kunt inzetten.

Werkbank 4: Hoe verbind je natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en een goed agrarisch verdienmodel aan elkaar?

In deze sessie kom je alles te weten over het Natuurinclusieve Landbouw programma van Staatbosbeheer en de samenwerking met haar pachters. Eén van Staatsbosbeheers’ pachters presenteert het initiatief ‘De Landschapsboeren’. Dit is een coöperatie van extensieve melkveehouders die een nieuw verdienmodel ontwikkelt met de uitgave van landschapscertificaten. Puzzel je mee aan een compleet verdienmodel met meervoudige waarde? Deze werkbank wordt begeleid door Dana van Bentum van
Staatsbosbeheer en Frederiek van Lienen van Biodiversity in Business.

Werkbank 5: Toekomst GLB 2028 -2034: brainstorm en inzichten ophalen

In Europa is het nadenken begonnen over de volgende periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: het GLB voor de periode 2028 – 2034. In deze sessie vraagt het GLB-team van LNV jullie om input. Het belangrijkste doel van deze sessie is met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst van het GLB. Deze werkbank wordt verzorgd door Alex Bruijnis, Arie van der Greft en Lieke Brackel van het ministerie van LNV.

Werkbank 6: Groenblauwe diensten als volwaardig transitiepad

Wat is er nodig om met landbouwers, die op vrijwillige – maar niet vrijblijvende – basis, werken aan het realiseren van doelen op het vlak van natuur en leefomgeving daarmee tegelijkertijd de landbouwers een gezond toekomstperspectief te bieden? Deze werkbank wordt begeleid door Aard Mulders van het ministerie van LNV en Marije Klever van BoerenNatuur.

Werkbank 7: Ruime gewasrotatie als verdienmodel in de provincie Drenthe

Op meer dan 50% van de landgrond in Drenthe worden gewassen, voor zowel melkveehouderij en akkerbouw, verbouwd. Door onderling land te ruilen werken beide sectoren samen een aan meerjarige ruime gewasrotatie. Dit ruilsysteem biedt veel kansen voor klimaat, stikstof en water. In deze werkbank leggen we uit hoe dat werkt. Hoe de provincie Drenthe hier mee om gaat in het project ‘Duurzaam Boeren Drenthe’ én hoe dit zich verhoudt tot het huidige en toekomstige GLB. Deze werkbank wordt verzorgd door Giske Warringa, melkveehoudster en pilotleider van PAVEx Pilot Drenthe.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over deze werkplaats?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen