Stimuland: onderzoekspartner voor het platteland

09 mei 2023

Hoe ervaren mensen hun leefomgeving, tegen welke problemen lopen zij aan, wat zouden ze graag anders zien? Wat is het effect van nieuw beleid, een nieuwe maatregel of andere werkwijze? Voor gefundeerde antwoorden op deze en andere vragen is goed en onafhankelijk onderzoek nodig. Voor vraagstukken die betrekking hebben op een vitaal en leefbaar platteland is Stimuland daarvoor een ervaren, deskundige en onderscheidende onderzoekspartner. Waarom dat zo is en waar de kracht van Stimuland ligt, legt Stimulander en onderzoeker Liset Bakker uit.

Brede kennis en kunde in huis

Het doen van goed en onafhankelijk onderzoek vraagt om verschillende kwaliteiten van de onderzoeksorganisatie. Een van de vereisten is de beschikbaarheid van voldoende kennis en kunde. ‘Dat is het mooie aan Stimuland’, reageert Liset enthousiast. ‘Want we hebben de benodigde academische kennis in huis om onafhankelijk en gedegen onderzoek te waarborgen, met gebruikmaking van de juiste onderzoeksmethoden en een nauwkeurige vastlegging. Daarnaast zijn we geworteld in het platteland, weten we wat er speelt en spreken we de taal. We hebben verstand van (maatschappelijke) ontwikkelingen op het platteland, we kennen de agrarische sector en we opereren in een uitgebreid netwerk van overheden, bedrijven, specialisten en uitvoerders. Door onze academische kennis te combineren met onze geworteldheid in, en praktijkervaring op het platteland, zijn we een unieke onderzoekspartner voor onze opdrachtgevers.’

Praktijkgericht met brede onderzoeksmethodes

Afhankelijk van de onderzoeksvraag en het onderwerp wordt de onderzoeksmethode gekozen die het meest doeltreffend is. ‘In ons onderzoek maken we zowel gebruik van kwalitatieve als kwantitatieve methodes, die we aanvullen met literatuur- en bureaustudies. Daarbij richten wij ons vooral op het kwalitatieve onderzoek waarbij we verder kijken dan de theorie en de cijfers, en vooral onderzoeken wat er in de praktijk écht speelt en leeft. Daarvoor maken we regelmatig gebruik van participatief onderzoek waarbij we, bijvoorbeeld doormiddel van een inloopavond, mensen uitgebreid de ruimte geven om hun inbreng te geven. Of we kiezen voor actieonderzoek waarbij we samen met de mensen uit de praktijk de vragen ophalen en daarmee aan de slag gaan. In al ons onderzoek vinden we het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er is en speelt, maar ook naar waarom het er is. Juist die waaromvraag komt in veel andere onderzoeken niet aan de orde terwijl deze erg waardevol is. Dat is alleen te achterhalen door mensen te interviewen. En daar zijn we goed in’, benadrukt Liset.

‘Het verhaal achter de cijfers. Daarmee onderscheiden we ons echt!’

‘Onderzoek wordt nog wel eens gezien als een tijd- en geldverslindende activiteit waarvan het resultaat in de bureaula verdwijnt. Dat willen we juist niet!

Onafhankelijk en doelgericht

Om goed en onafhankelijk onderzoek te waarborgen heeft Stimuland duidelijke richtlijnen opgesteld die aansluiten bij de ‘Nederlandse Gedragscodes Wetenschappelijke Integriteit’. ‘Hiermee willen we vooral benadrukken dat we als Stimuland staan voor onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke of commerciële belangen en we willen in de keuze van het onderzoeksobject en de onderzoeksvraag, een onafhankelijke uitvoering kunnen waarborgen. Daarnaast moet ook eerlijkheid, zorgvuldigheid en transparantie leiden tot integer onderzoek waarbij voldoende draagkracht en bereidheid ontstaat voor de acties die voortkomen uit het onderzoek’, legt Liset uit. ‘Dat laatste vinden we ook erg belangrijk’, gaat ze verder. ‘Onderzoek wordt nog wel eens gezien als een tijd- en geldverslindende activiteit waarvan het resultaat in de bureaula verdwijnt. Dat willen we juist niet!’, klinkt het beslist. ‘Ons doel is dat onze onderzoeken direct van praktische toepassing zijn en gekoppeld kunnen worden aan concrete en haalbare vervolgstappen.’ Mooie voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken die, in opdracht van plattelandsgemeenten, zijn gevoerd naar de agrarische sector en waarbij de conclusies en aanbevelingen direct toepasbaar zijn. Denk hierbij aan het opzetten van een nieuwsbrief of het aanstellen van een contactpersoon agrarische zaken bij een gemeente. Daarmee kan een gemeente direct het verschil laten zien richting de inwoners en agrarische ondernemers.

Voorbeelden uit de praktijk

Wat is de toekomst van agrariërs in een bepaald gebied? Wie wonen er in een bepaald gebied en wat leeft er (als voorloper van een gebiedsproces)? Wat is de grondsoort, de waterkwaliteit en welk type landbouw is er in een gebied?  Zijn er nieuwe agrarische verdienmodellen mogelijk in een landschap dat anders wordt, onder invloed van klimaatveranderingen? Dat is maar een greep uit onderzoeksvragen waarnaar Stimuland onderzoek doet. ‘Na het formuleren van een heldere onderzoeksvraag, verdiepen we ons in de materie en kiezen we de onderzoeksmethode die het meest geschikt is. Zo deden we voor een gemeente bijvoorbeeld onderzoek naar wat de belangen en wensen van een grote groep inwoners is, ten aanzien van een bepaalde recreatieplas. Hier was de eerste stap het breed uitnodigen van een grote groep inwoners voor een inloopavond, om daar input te verzamelen. Daarna volgden er interviews met de betrokkenen en werkten we toe naar verschillende ideeën en praktische oplossingsrichtingen’, licht Liset toe. ‘Verder doen we momenteel voor diverse gemeentes onderzoek in het kader van omgevingsvisies voor het landelijk gebied of specifiek voor de agrarische sector. Kortom: onze onderzoeksvraagstukken variëren van leefbaarheid, sociale kwaliteit en participatie tot duurzame landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. De vraagstukken zijn erg verschillend, maar onze aanpak is altijd eenduidig; met oprechte interesse in het verhaal achter de cijfers zoeken we naar de antwoorden en creëren we draagvlak en actiebereidheid.’

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over onderzoek op het platteland?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker