Stichting Stimuland roept provincie Gelderland op om zelf erfcoaches aan te stellen

02 december 2019

Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland, is tevreden met stappen van de provincie Gelderland om net als in Overijssel erfcoaches in te zetten, die boeren kunnen helpen met beslissingen over duurzaamheid of bedrijfsovername. Maar de stichting zet haar vraagtekens bij de uitvoering.

Jansen zegt hierover: “Wij zijn heel positief over de stap van de provincie Gelderland om middelen vrij te maken. Maar de verantwoordelijkheid wordt bij de gemeenten neergelegd, zij moeten een aanvraag doen. Wij zien in de praktijk dat gemeenten heel veel aan hun hoofd hebben en ook niet de capaciteit hebben om een financiële aanvraag op te stellen en in te dienen om zo erfcoaches aan te stellen. Wij roepen de provincie Gelderland op om in navolging van de provincie Overijssel zélf erfcoaches aan te stellen, die de gemeenten gaan ondersteunen.”

Stimuland heeft zelf al veel ervaring op dit gebied. “We hebben in Overijssel gezien dat deze aanpak heel goed werkt. Op deze manier kan kennisdeling onderling makkelijker gedeeld worden en wordt fragmentatie voorkomen.”

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar heeft Stimuland in samenwerking met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en LTO Noord regio Oost een plattelandsverkiezingsdebat georganiseerd. Tijdens dit debat is het belang van erfcoaches door de verschillende politieke partijen benadrukt. Ook heeft Stimuland flink gelobbyd bij de provincie Gelderland om het belang van erfcoaches onder de aandacht te brengen.

“Een vitaal platteland wordt gemaakt door mensen die er leven en werken. Voor veel boeren en particuliere erfbezitters is de toekomst echter onzeker. Erfcoaches helpen hen op weg in ingewikkelde procedures en sociaaleconomische vraagstukken”, aldus Jansen.

De toekomstige erfcoaches in Gelderland komen er dankzij een aangenomen motie van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, CU, SGP en SP.

Erfcoaches in Overijssel
Begin dit jaar hebben Provinciale Staten van Overijssel besloten om twee miljoen euro uit te trekken om erfcoaches aan te stellen om erfeigenaren te begeleiden. In veel gevallen gaat het om agrarische ondernemers. In enkele pilots is ervaring hiermee opgedaan. Stimuland was betrokken bij de pilot Toekomstgerichte Erven in de gemeente Hof van Twente. Deze pilots waren zo succesvol dat de provincie Overijssel heeft besloten het concept op te schalen met erfcoaches in de hele provincie. Inmiddels zijn 11 erfcoaches aangesteld door de provincie Overijssel.

Het kerndoel van dit project is om erfeigenaren in het landelijk gebied in staat te stellen hun erf structureel te verduurzamen. De vraagstukken van de erfcoaches zijn breed; bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, asbestverwijdering, sloop van lege stallen en productie van zonne-energie. Bovendien zijn er veel agrarische ondernemers die twijfelen over de voortzetting van hun bedrijf. Zij overwegen te stoppen of zijn op zoek naar extra inkomsten. Stimuland levert twee erfcoaches in dit traject.