Onderzoek realisatie alternatieve woonvormen in landelijk gebied

08 mei 2023

Sinds begin februari draait stagiair Lotte Kist mee in ons team. Lotte komt uit Den Ham en heeft haar bachelor Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur gehaald aan de WUR. In vervolg hierop is ze nu bezig met haar master Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur waarbij ze gekozen heeft voor de major Ruimtelijke planning.

Tijdens haar stage onderzoekt Lotte voor ons, of en hoe we als Stimuland in de toekomst bij kunnen dragen aan woonoplossingen voor het landelijk gebied. Samen met haar stagebegeleider Liset Bakker vertelt Lotte meer over haar onderzoek.

Leefbaarheid onder druk door woningcrisis

Deze onderzoeksvraag is volgens Liset bewust bij Lotte neergelegd. ‘We zetten ons als Stimuland in voor leefbaarheid op het platteland in de brede zin van het woord. Net als in de rest van Nederland worden ook inwoners van het platteland geconfronteerd met woningnood, waardoor jongeren genoodzaakt worden om te verhuizen naar meer stedelijke gebieden. Als gevolg daarvan zullen voorzieningen als scholen en winkels verdwijnen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Daarom willen we graag onderzoeken of en hoe we bij kunnen dragen aan het tot stand brengen van woonoplossingen op het platteland, waarbij we ons vooral willen richten op duurzame, sociale en klimaatbestendige oplossingen.’

Onderzoek naar alternatieve woonprojecten

Lotte knikt instemmend en haakt daarop aan: ‘Ik doe onderzoek naar het realisatieproces van nieuwe alternatieve woonprojecten die invloed hebben op de leefbaarheid in plattelandsgebieden in Overijssel en Gelderland. Daarbij toets en meet ik vitaliteit en leefbaarheid aan de hand van de vier kapitalen van brede welvaart, te weten economisch, natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal. Allereerst heb ik de huidige woningcrisis, door middel van een literatuurstudie, in kaart gebracht. Aansluitend daarop onderzoek ik het realisatieproces van twee nieuwe wooninitiatieven in Overijssel en twee in Gelderland. Daarbij moet je denken aan een collectieve woonvorm met particulier collectief opdrachtgeverschap (CPO), aan woonvormen waarbij de nadruk ligt op ecologisch verantwoord wonen, aan kleine flexibele circulaire woningen en aan een project waarbij gekeken wordt hoe vrijgekomen agrarische bebouwing het beste weer ingezet kan worden als woonbestemming.’

Van onderop werken aan grote opgaven

Of we als Stimuland in de toekomst daadwerkelijk kunnen bijdragen aan woonoplossingen voor het landelijk gebied, moet nog blijken uit de uitkomst van Lottes onderzoek. Maar zowel Lotte als Liset zijn nu al positief. Liset: ‘We zijn sterk in het bij elkaar brengen van groepen mensen om als onafhankelijke partij de gezamenlijke interesse en wensen boven water te krijgen. Vervolgens kunnen we met onze brede kennis een compleet proces begeleiden van idee tot uitvoering en evaluatie. Dat doen we al jaren op heel veel gebieden. Het thema wonen zou daarop een goede aanvulling zijn.’ Lotte herkent inmiddels uit ervaring de manier van werken die Liset beschrijft. ‘Ik heb voor deze stage bewust gekozen voor Stimuland omdat hun manier van werken me erg aanspreekt. Voor de grote opgaven die er liggen, wordt er van onderop gewerkt aan het vinden van oplossingen. Dus vanuit de ideeën en initiatieven van de mensen die zelf met die grote opgaven te maken hebben. Door dicht bij de mensen te blijven worden de oplossingen ook breed gedragen.’

Inmiddels is Lotte bij ons werkzaam! Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Lotte Kist