Onderzoek naar sociaal platform voor gemeente Steenwijkerland

06 juni 2023

De gemeente Steenwijkerland wil graag dat inwoners er prettig kunnen wonen en leven, dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat inwoners zich zo lang mogelijk goed zelf kunnen redden. In de gemeente is er een breed aanbod aan laagdrempelige formele en informele activiteiten, voorzieningen en programma’s voor inwoners beschikbaar.

Veel inwoners redden zich prima zonder hulp, maar anderen hebben soms (tijdelijk) extra hulp nodig of behoefte aan een zetje in de goede richting. Zou de gemeente de zelfredzaamheid en het meedoen in de samenleving kunnen stimuleren door middel van digitale informatievoorziening?  En welke vorm zou daar dan geschikt voor zijn? Voor antwoorden op deze vragen vroeg de gemeente Steenwijkerland aan Stimuland om hier onderzoek naar te doen.

De aanpak

Met deze onderzoeksvragen ging de Stimulanders Mirjam Arends en Anne Veens aan de slag. Daarbij namen ze de vragen van de gemeente niet één-op-één over, maar stelden ze deze scherper en gaven er een eigentijdse twist aan. Zo dacht de gemeente in eerste instantie aan informatievoorziening in de vorm van een sociale kaart, maar keken Mirjam en Anne breder. Ze onderzochten, onder andere door middel van een bureaustudie, welke voorbeelden van dergelijke informatievoorzieningen er al zijn en welke verschillende vormen er bestaan. Naast een sociale kaart, onderzochten ze ook opties als websites van dorpsbelangen, vraag- en aanbodpagina’s, digitale dorpspleinen of een combinatie hiervan. Verder werd aan inwoners, via het inwonerspanel Steenwijkerland, gevraagd naar hun behoefte ten aanzien van een digitaal sociaal platform en er werd een enquête uitgezet onder (vrijwillige)professionals. Bovendien werden verdiepende gesprekken gevoerd met professionals die al ervaring hebben met een sociaal platform en/of professionals die in gemeente Steenwijkerland een belangrijke rol hebben. Hun ideeën en adviezen gaven meer kleur aan de resultaten uit de gehouden enquêtes.

Het resultaat

Uit het onderzoek bleek dat er onder de bevraagden geen urgente, maar wel latente behoefte is aan een digitaal sociaal platform. Met andere woorden: ‘Als het er zou zijn, dan zou ik er gebruik van maken’. Daarbij werd wel de kritische noot geplaatst om het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar om slimme verbindingen te leggen met de digitale plekken waar al informatie en contact te vinden is. Mocht de gemeente Steenwijkerland toch kiezen voor het opzetten van een eigen sociaal platform, dan is daarvoor door Mirjam en Anne, samen met Stimuland-collega Giny Hoogeslag, een praktische visuele leidraad opgesteld. Deze leidraad helpt de gemeente om, in samenspraak met enthousiaste inwoners en organisaties, stapsgewijs verschillende keuzes te maken. Op basis hiervan kan uiteindelijk het juiste profiel voor het platform gekozen worden. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de professionals in de gemeente Steenwijkerland, aanvullend op een mogelijk digitaal platform, ook behoefte hebben aan fysieke kennisuitwisseling. Het advies aan de gemeente is dan ook om voor hen informele, laagdrempelige ontmoetingen te organiseren waar kennis, ervaring en werkwijzen gedeeld kunnen worden.

Praktische handvatten voor eventueel vervolg

De uitkomsten van het onderzoek werden door Mirjam en Anne gebundeld, geanalyseerd en door vertaald naar aanbevelingen die de gemeente kan gebruiken als praktische handvatten voor een eventueel vervolg. Verder hebben ze de opbrengsten gepresenteerd aan de gemeentemedewerkers die met het sociaal domein te maken hebben. Daarbij is aan hen ook de vraag gesteld hoe zij de verschillende aanbevelingen in hun dagelijkse werk zouden kunnen benutten. Door hierover samen in gesprek te gaan, gaat het onderwerp onder de betrokkenen meer leven.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over leefbaarheid?

Neem contact op met Stimulander Mirjam Arends