Onderzoek naar eenzaamheid op het platteland

11 oktober 2021

Noaberschap is een mooi systeem. Toch vallen ook op het platteland mensen tussen wal en schip als het gaat om hun plek in de samenleving. Noaberschap staat onbedoeld soms een inclusieve aanpak in de weg want de gedachte leeft dat eenzaamheid hier niet voorkomt.

ProMo, KCWO en Stimuland  hebben onderzoek gedaan naar eenzaamheid en verschillende pilots omschreven. Door wie wordt eenzaamheid in de praktijk op tijd gesignaleerd en hoe werken hulpverlenende instanties vervolgens samen aan een oplossing?

Irene van Oenen was vanuit Stimuland bij dit onderzoek betrokken.  Zij was positief verrast over de uitkomst. ‘Wat mij opvalt is dat een beetje meer stroomlijning al tot betere resultaten kan leiden. Ik vond het goed om te zien dat er van zoveel kanten energie op een inclusieve samenleving wordt gezet; gemeenten stellen een inclusieagenda op, maatschappelijke organisaties hebben een rol in de uitvoering en ook kerken zijn actief.’

‘Omzien naar elkaar’ is de gezamenlijke missie. Irene denkt dat als de verschillende organisaties elkaars netwerk en expertise gaan gebruiken, meer mensen geholpen kunnen worden. ‘Dat is min of meer de uitkomst van het onderzoek. Persoonlijk vind ik de ‘vroegsignalering’ zoals die in het onderzoek staat heel mooi. Mensen opvangen voordat er problemen ontstaan dus. Dat streven zit ook in de gemeentelijke inclusieagenda’s.’

Samen voor Elkaar is als verbindend platform een praktisch voorbeeld, volgens Irene maar ook in het project 4D zitten haakjes met de aanbevelingen uit het rapport. En de inspirerende inclusiecafés van Zorgbelang Overijssel en Coalitie voor Inclusie bieden weer andere ingangen.

Er is al best veel in Overijssel zegt Irene van Oenen maar er zijn ook nog volop mogelijkheden. ‘Op operationeel niveau zijn er mensen, die op specifieke thema’s het veld in gaan. Zoals de LEI-coaches voor energie en voor agrarisch de erfcoaches. Als zij bij iemand eenzaamheid signaleren, ontbreken nu soms de instrumenten om actief hulp te organiseren.’

‘Voor de toekomst hoop ik dat we de laatste restjes verzuiling kunnen opruimen en nog slimmer samenwerken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Zo’n samenleving is het doel van het coalitieakkoord van de provincie Overijssel – en daar kunnen we ons als Stimuland helemaal in vinden.’

Het rapport vertaalt de uitkomsten naar aanbevelingen aan verschillende spelers in het veld. Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Irene van Oenen. Via de mail E: ivanoenen@stimuland.nl of telefonisch: M: 06 – 83 52 20 21