Klimaatactie: het klimaat verandert, wat kunnen we doen?

23 mei 2023

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Grootste oorzaak daarvan is de uitstoot van steeds meer broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Deze klimaatverandering heeft verschillende gevolgen die ook op het platteland merkbaar zijn. Zo wordt bijvoorbeeld watertekort door extreme hitte en weinig regen, afgewisseld door wateroverlast veroorzaakt door langdurige regen of door hevige buien.

Dat heeft onder andere gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater, voor de voedselzekerheid en voor het voortbestaan van dier- en plantensoorten. Verder wordt van boeren en inwoners verwacht dat ze hun bedrijfsvoering en gedrag aanpassen om toekomstige klimaatdoelen te bereiken. Dat alles bij elkaar heeft effect op de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland.

Wat kunnen we doen?

Gelukkig kunnen we ook iets doen. We kunnen samen in (klimaat)actie komen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beperken. Dat kan grofweg op twee manieren:

  • Klimaatadaptatie: dat betekent dat we onze omgeving en ons gedrag zodanig aanpassen dat we beter met de gevolgen van klimaatverandering kunnen omgaan. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Proeftuin Waterbeschikbaarheid Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal’ dat Stimuland coördineert en waarbij de boeren ‘in the lead’ zijn. Zelf kun je bijvoorbeeld je tuin of je erf meer vergroenen of het regenwater opvangen.
  • Klimaatmitigatie: Dat betekent dat we verdere klimaatverandering beperken door samen zo weinig mogelijk CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten. We kunnen bijvoorbeeld onze huizen of bedrijven verwarmen en koelen met schonere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie, we kunnen ons eetpatroon aanpassen, meer thuiswerken, carpoolen of zoveel mogelijk met de fiets en het ov reizen. Lees hier hoe bijvoorbeeld twee klimaat-betrokken jongeren zich op verschillende manieren inzetten om klimaatverandering te voorkomen.

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zijn dus allebei belangrijk. We moeten zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoten én we moeten ons aanpassen.

Wat doen we vanuit Stimuland?

We zetten ons binnen Stimuland in voor een vitaal en leefbaar platteland, waar ecosystemen goed functioneren, waar mensen gezond en gelukkig met elkaar samenleven en waar er sprake is van een eerlijke en vitale economie (brede welvaart). Omdat de klimaatverandering hierop van invloed is, richt een groep Stimulanders zich specifiek op het thema ‘Klimaatactie’. Zij verkennen en onderzoeken wat praktisch haalbare mogelijkheden zijn om de klimaatverandering op het platteland en de gevolgen daarvan te beperken. Dat doet ze op een manier die past bij ons Stimuland-DNA. Dus van onderop, samen met betrokken inwoners en (agrarische) ondernemers in gebieden écht aan de slag gaan. De naam ‘Klimaatactie’ verwijst naar Sustainable Development Goal 13, die door de Verenigde Naties is vastgesteld.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over klimaatactie en klimaatadaptatie?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker