Coöperatief plan voor landelijk gebied Staphorst

21 november 2022

Niet de regie door anderen laten bepalen, maar van onderop komen met een eigen plan voor het landelijk gebied van Staphorst. Daar is in de gemeente Staphorst aan gewerkt door verschillende partijen die opkomen voor de belangen van agrarische ondernemers, natuur en bewoners van het landelijk gebied. Samen stelden zij een gebiedsplan op met tien uitgangspunten voor een omslag naar duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Het plan werd donderdag 17 november overhandigd aan de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, als voorzitter van de Regiegroep Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel.

Gebiedsplan Staphorst basis voor het PPLG

De provincie Overijssel heeft van het Rijk de opdracht gekregen om een integraal Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) te maken om invulling te geven aan de natuur- en kwaliteitsdoelen en een helder perspectief te schetsen voor een toekomstgerichte landbouw. In november worden de denkrichtingen en eerste schets van het PPLG opgeleverd. Daarom vonden de betrokken Staphorster partijen het belangrijk om in november het gebiedsplan Staphorst aan te bieden aan de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, om het PPLG te concretiseren. Wethouder Lucas Mulder: “De Staphorster gemeenschap is coöperatief en gaat uitdagingen aan, ook als het ingewikkeld is. Nu is het cruciaal dat we samen oplossingen zoeken en bepalen wat nuttig en nodig is. Daar past dit gezamenlijke initiatief, wat sterk de verbinding en de wil tot samenwerken uitspreekt, heel goed bij.”

Bij het in ontvangst nemen van de gebiedsvisie gaf Ten Bolscher aan blij te zijn met dit initiatief. “Het is een mooie bijdrage aan het provinciale proces in dit gebied. We vinden het belangrijk om gezamenlijk met inwoners en agrarisch ondernemers te kijken naar de opgaven en uitdagingen en dit met elkaar te concretiseren en in te vullen. Dit sluit goed aan op onze Overijsselse 3×3 aanpak, waarin we ook het in stand houden van de sociaal-economische waarde van het gebied, zeg maar leefbaarheid, en toekomstbestendige agrarische sector als hoofddoelen hebben benoemd, naast de realisatie van natuur- en klimaatdoelen. Tegelijkertijd is ons uitgangspunt ook om alle opgaven gelijktijdig en gezamenlijk met de gebieden in Overijssel aan te pakken. We hebben elkaar keihard nodig om tot goede en passende oplossingen te komen.”

 

Tien kernpunten gebiedsplan Staphorst

 

 1. Als antwoord op de grote uitdagingen en opgaven hebben de betrokken partijen in het gebiedsplan de volgende kernpunten opgenomen:
 2. Benut en waardeer het vakmanschap van onze boeren! De agrarische sector is noodzakelijk als bron van voedsel en werkgelegenheid, als beheerder van het landschap en baken in de gemeenschap.
 3. Agrarische familiebedrijven moeten, zonder enige druk van schaalvergroting, een gezond rendement kunnen behalen en een goed economisch en sociaal toekomstperspectief blijven behouden, ook vanwege het belang voor de leefbaarheid van het platteland.
 4. Landbouw en natuur gaan in Staphorst hand in hand en dat moet zo blijven. De samenwerking tussen het agrarisch natuurbeheer en de terreinbeherende organisaties willen we verstevigen.
 5. Reserveer, ook op de langere termijn, voldoende grond voor een omslag naar extensievere landbouw en voldoende middelen, ter compensatie van verlies aan inkomsten door deze omslag. Hiervoor willen wij actief nieuwe financieringsmodellen opzetten en zelf ook investeren.
 6. Beloon innovatie en ondernemerschap.
 7. Alle sectoren moeten evenredig bijdragen aan de opgaven, zorg voor integraliteit.
 8. Ontwikkel nieuwe en duurzame verdienmodellen. De kosten en risico’s worden gedragen door de gemeenschap (inwoners, overheden en bedrijfsleven).
 9. Werk aan herstel van vertrouwen met samenhangend beleid met een integrale benadering en experimenteerruimte. Zorg voor één-loket.
 10. Geef ruimte voor een aanpak van onderop. Dat creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij de eigen omgeving.
 11. Stimuleer kennisdeling en uitwisseling van (praktijk)ervaring over de maatschappelijke opgaven die er in het gebied zijn.

“De Staphorster gemeenschap is coöperatief en gaat uitdagingen aan, ook als het ingewikkeld is. Nu is het cruciaal dat we samen oplossingen zoeken en bepalen wat nuttig en nodig is."

Betrokken partijen en vervolg

Aan het gebiedsplan werkten mee: Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten, AJK Staphorst, Countus, CZ Rouveen Kaasspecialiteiten, gemeente Staphorst, Harke Administratie en Fiscaal Advies, Landmans Welvaart, LTO Noord West Overijssel, Staatsbosbeheer en waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze partijen gaan ervan uit dat boeren niet het probleem, maar juist een deel van de oplossing kunnen zijn. Boeren kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zij willen helpen om dit mogelijk maken.

In juli 2023 moet de provincie Overijssel een integraal gebiedsplan aanbieden aan de minister voor Natuur en Stikstof. Het Coöperatief Gebiedsplan Staphorst is aangeboden en kan hier onderdeel van worden als basis voor de verdere uitwerking.

 

Rol van Stimuland

Stimuland heeft het gebiedsproces in Staphorst begeleid en is, in samenspraak met de betrokken partijen, gekomen tot het coöperatief plan voor het landelijk gebied in Staphorst. Dergelijke, complexe gebiedsprocessen vragen om zowel een deskundige begeleiding, als ook om enthousiasme en betrokkenheid van de procesbegeleiders als deelnemende partijen. Ingrid Jansen begeleidde het proces samen met enkele van haar collega’s. Jansen: “Het gaat erom betrokkenen de kansen te laten zien die er zijn voor de toekomst. Kansen voor de gemeente, voor agrarische ondernemers en voor natuur- en milieuorganisaties. Met daarbij de boodschap dat de mouwen worden opgestroopt, om samen proactief aan de slag te gaan met de uitdagingen die er zijn in een gebied! Ik ben er trots op dat dit in Staphorst is gelukt en dat wij hieraan een bijdrage geleverd hebben.”

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over dit artikel?

Neem contact op met Stimulander Ingrid Jansen