Compensatie bos en landschap voor grondeigenaren Haarle

21 december 2021

Omdat de rijksweg N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt verbreed, investeert Rijkswaterstaat in de omgeving in natuurontwikkeling, landschapsherstel en -versterking. Deels gebeurt dit in bestaande Natura 2000-gebieden maar voor de compensatie van 3,4 ha bos wordt er gekeken naar de aanleg van landschapselementen in het gebied rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle, nabij de Sallandse Heuvelrug.

De aanleg van de landschapselementen kan in de vorm van houtwallen en singels, maar ook bijvoorbeeld  met poelen.  Daarnaast is er financiering beschikbaar voor het langjarig beheer.. Deelname is vrijwillig en zowel georiënteerd op agrariërs als particulieren.

Landschap Overijssel en Stichting Stimuland zien met dit project kansen voor het meer verbinden van landbouw en natuur, van nieuwe samenwerkingen tussen boeren en natuurbeheerders. Binnen het project is niet alleen oog voor de aanleg van landschapselementen, maar wordt ook gekeken met een brede blik vanuit het perspectief van de boer. Naar andere mogelijkheden en kansen voor nieuwe verdienmogelijkheden.

Er is er al veel belangstelling maar grondeigenaren, die belangstelling hebben voor bijvoorbeeld een houtwal of bosje kunnen zich op dit moment nog melden en contact opnemen met projectleider Jan ten Tije via info@stimuland.nl.