Stimuland vervult loketfunctie praktijknetwerken akkerbouw

30 juni 2020

Stichting Veldleeuwerik heeft eind vorig jaar aangegeven per 1 januari 2020 haar activiteiten te beëindigen. Deze stichting vervulde een bepalende rol op het gebied van duurzame akkerbouw. Stimuland vormt nu het aanspreekpunt voor ondernemersgroepen die door willen met hun activiteiten en fungeert als loket voor een eenmalige bijdrage van het ministerie van LNV.

Het Ministerie van LNV heeft toen Matthé Elema als verkenner aangesteld om te onderzoeken hoe de inspanningen van Stichting Veldleeuwerik zo goed mogelijk voortgezet kunnen worden in de toekomst. De uitkomsten van deze verkenning zijn op 18 mei jongstleden met de Tweede Kamer gedeeld. Uit deze verkenning kwam duidelijk naar voren dat het ondernemersnetwerk van Stichting Veldleeuwerik de meeste meerwaarde heeft.

Stichting Stimuland gaat de centrale loketfunctie vervullen voor de praktijknetwerken van voormalig Stichting Veldleeuwerik. Stimuland is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemersgroepen en zorgt voor de verbinding naar de lokale en regionale overheden. Daarnaast gaat Stimuland samen met de akkerbouwers uit het netwerk de huidige werkwijze moderniseren. Ook gaat Stimuland samen met BO Akkerbouw werken aan een nieuw praktijknetwerk als onderdeel van de kennisinfrastructuur, waarbij uiteraard de ervaringen van de ondernemersgroepen wordt gebruikt.

De verwachting van de telers was dat met het wegvallen van de centrale organisatie de structuur voor ondernemersgroepen en de animo zou afnemen. Daarnaast hebben zij erop gewezen dat de aanpak gemoderniseerd dient te worden om deelname aan het netwerk interessant te houden. De verkenner van het ministerie heeft naar aanleiding hiervan een centraal loket geadviseerd, dat als functie heeft dat landelijke kennisuitwisseling wordt geborgd en georganiseerd. Een andere aanbeveling is om de oude werkwijze met duurzaamheidsplannen tegen het licht te houden.

Stichting Stimuland heeft zich enige tijd geleden gemeld als partij die de centrale loketfunctie zou kunnen vervullen richting de bestaande praktijknetwerken. Directeur Ingrid Jansen van Stimuland: ‘Wij zouden het een groot verlies vinden als de bestaande netwerken met akkerbouwers, die gemotiveerd zijn om te verduurzamen, op zou houden te bestaan. Daarnaast past deze activiteit heel goed bij onze missie en visie; een vitaal platteland met een sterke agrarische sector. Daarbij staat in ons projectportfolio kennisontwikkeling en kennisdeling centraal.’

Per 1 juli 2020 is Stimuland beschikbaar om de voormalige groepen te ondersteunen. Voor meer informatie over deze ondersteuning van de praktijknetwerken kan contact op worden genomen via info@stimuland.nl of 06 – 13 48 85 79.