Start nieuwe kavelruil in Hof van Twente

10 oktober 2019

In de gemeente Hof van Twente is een nieuw kavelruilproject gestart: Vrijwillige en Kleinschalige Kavelruil “Markvelde e.o.” Dit project beslaat een gebied van circa 1.000 hectare. Stimuland begeleidt dit project en zorgt voor een optimale afstemming van de wensen en belangen van de betrokkenen.

Naar aanleiding van eerdere kavelruilen in Hof van Twente, zijn er meerdere verzoeken en ideeën ingebracht om opnieuw ruilingen te realiseren, met name in het gebied Markvelde. De Kavelruilcommissie heeft samen met Stimuland en enkele initiatiefnemers in het gebied in een intensieve voorbereiding het projectplan uitgewerkt en een POP-subsidie aangevraagd. Nu de subsidie is toegekend, zijn de gesprekken met grondeigenaren en -gebruikers gestart. Via een gebiedsbijeenkomst en keukentafelgesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken.

Betere verkaveling voor agrariërs
Het doel van het project is de verkaveling voor de agrariërs in het gebied te verbeteren. De ondernemers kunnen efficiënter werken als hun grond aaneengesloten en dichtbij de boerderij ligt. Dat levert ook meer mogelijkheden voor het weiden van vee. Ook de omgeving profiteert, onder meer doordat de hoeveelheid landbouwverkeer wordt beperkt. Naast de landbouwkundige doelen worden binnen het ruilproces ook doelen op gebied van natuur en waterbeheer meegenomen.
Bijzonder aan dit project is de specifieke aandacht voor kleinschalige kavelruilen in de gemeente Hof van Twente rondom agrarische bedrijven die stoppen en hun grond op de markt brengen.

Kansen
Kavelruil Markvelde e.o. is een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat  het succes afhangt van de mate waarin de betrokkenen elkaar weten te vinden in een gedeeld belang. De rol van kavelruilcoördinator Seine Grefelman van Stimuland is partijen bij elkaar te brengen. “In het gebied liggen voldoende kansen”, zegt Seine. “Het financiële voordeel van vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: € 200,- tot € 400,- per geruilde hectare per jaar. Daar kan iedereen van profiteren.”
Betrokkenen die nog geen contact hebben gehad met Seine of stakeholders die nieuwe mogelijkheden zien voor ruilingen, kunnen Seine bereiken via M 06 – 13 48 86 87 | E sgrefelman@stimuland.nl.

POP3
Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO).

Stimuland en kavelruil
Stimuland is bij circa 20 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij ruilingen diverse partijen te betrekken, creëren we extra de mogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. Wilt u meer weten over wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem dan contact op met Riek van der Harst via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland