Samenwerkingsverklaring asbestdakensanering getekend

16 mrt 2020

De vervolgaanpak rondom de asbestdaken staat vast en is getekend door minister Van Veldhoven. Het landelijke programmabureau versnellingsaanpak asbestdakensanering, waar agrarisch expert Riek van der Harst van Stimuland aan mee heeft gewerkt, heeft de Samenwerkingsverklaring voorbereid.

Minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu heeft begin maart samen met vijf provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieucentraal deze verklaring ondertekend.

De vervolgaanpak komt er op neer dat een aantal provincies, waaronder Drenthe, Overijssel en Gelderland en gemeenten zoals Hof van Twente, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen, gaan samenwerken. Al die partijen samen zullen de al in gang gezette aanpak van sanering van asbestdaken voorzetten en waar mogelijk intensiveren.

Het doel is om eigenaren van asbestdaken te ontzorgen en hen helpen om hun asbestdak te verwijderen, om zo de naar schatting resterende 80 miljoen vierkante meter asbestdaken in Nederland snel en veilig te verwijderen.

Stichting Stimuland is al sinds het begin van de aanpak betrokken bij het landelijke programmabureau. Senior projectmanager Riek van der Harst is blij dat dat het programmabureau haar belangrijke werkzaamheden kan voortzetten. Ze vindt dit een stap voorwaarts omdat in deze samenwerkingsverklaring sprake is van een concrete aanpak. ‘Samen met provincie Overijssel nemen wij het voortouw in een aantal activiteiten: het stimuleren van de sloop- en functieverandering doorsamenwerking te organiseren voor een mogelijk aanbod met professionals, die de dakeigenaren kunnen ontzorgen en (door)ontwikkelen van mogelijkheden voor zon op het dak in combinatie met asbestsanering.’

Stimuland is ook op provinciaal en lokaal niveau in Overijssel en Gelderland betrokken in projecten die gericht zijn op het saneren van asbest. In de gemeente Hof van Twente heeft Stimuland de succesvolle pilot Toekomstgerichte Erven uitgevoerd. Veel asbestdaken bevinden zich in het landelijk gebied. Via een integrale aanpak wordt de asbestproblematiek aan de keukentafel bespreekbaar gemaakt en gaan onze ervencoaches en bewoners samen op zoek naar mogelijkheden om het asbest te saneren.

Een ander voorbeeld is het project in De Vallei een initiatief van LTO Gelderse Vallei, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) meerdere gemeentes en instanties in de regio en provincie Gelderland. Stimuland heeft GAJK ondersteund in de uitvoering van haar werkzaamheden. Dit project bood erfeigenaren ondersteuning bij de sanering van hun asbestdaken door middel van het organiseren van informatieve bijeenkomsten.

Deze projecten waar Stimuland bij betrokken is hebben als doel uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten en (agrarische) netwerkorganisaties, met de focus op de asbestdakensanering in het landelijk gebied. De leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit zijn ermee gediend als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Riek van der Harst, senior projectmanager Food & Agri via rvdharst@stimuland.nl of 0613488876.