Ondersteuning voor meekoppelkansen Engbertsdijksvenen

01 oktober 2019

In Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen vinden ingrijpende veranderingen plaats voor het herstel van de natuur. Daarbij ontstaat ook ruimte voor extra projecten. Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel ondersteunen bij de uitwerking van deze zogenoemde meekoppelkansen.

De meekoppelkansen zijn geïnventariseerd in overleg met betrokkenen vanuit het gebied, zoals agrariërs, landgoedeigenaren, ondernemers, bewoners, plaatselijke belangen, dorpsraden, gemeente Twenterand, LTO Noord, KNNV (Vereniging voor Veldbiologie), Staatsbosbeheer en Wildbeheereenheid Vriezenveen.
Hieruit zijn vijf werkgroepen uit ontstaan.

  1. Kringlooplandbouw
  2. Recreatieve routes, zoals wandel-, fiets- en menpaden
  3. Veilige fietspaden Bruinehaar – De Pollen – Veenmuseum
  4. Natuurbelevingscentrum
  5. Turfvaart Schipsloot

Vervolgstappen komend jaar
Bij de uitwerking van hun plannen zoeken de werkgroepen onder meer naar een breder draagvlak en financieringsmogelijkheden. De gemeente Twenterand biedt gedurende een jaar ondersteuning aan de werkgroepen. Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) vullen dat samen in voor de werkgroepen 2 t/m 4 . Martijn Wubbolts (NMO) en Giny Hoogeslag (Stimuland) fungeren sinds de zomer als procesbegeleider. Giny: “Wij adviseren de werkgroepen op het gebied van organisatie, draagvlak, haalbaarheid en – niet in de laatste plaats – over de financiering. Ook helpen we met het leggen van interne en externe verbindingen.”

Aantrekkelijke woon- en werkomgeving
Omgevingsmanager voor het Natura-2000 gebied Yvette van Wichen (Projecten LTO Noord) is blij met de ondersteuning voor de initiatieven uit het gebied. ”De inwoners van het gebied verdienen een mooie woon- en leefomgeving. En daar dragen al deze plannen aan bij”, stelt ze. ”Binnen de budgetten van de Natura 2000-opgave is er helaas geen ruimte voor het realiseren van de meekoppelkansen, omdat de budgetten bedoeld zijn voor het behoud of herstel van de natuur. Ons kernteam vindt het belangrijk dat er ook aandacht is voor mooie initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken. Daarom vinden we het heel goed dat de gemeente Twenterand twee projectbegeleiders hiervoor heeft aangesteld.”

Meer weten over onze ervaring met gebiedsgerichte ontwikkeling en procesbegeleiding? Neem dan contact op met Riek van der Harst, T  0529 – 47 81 80, E rvanderharst@stimuland.nl