Interview met melkveehouder André de Groot

14 mrt 2023

Melkveehouder André de Groot (49) uit Laren heeft op zijn natuurinclusieve en regeneratieve melkveebedrijf, dat bestaat uit 85 hectare land, 110 koeien en 80 stuks jongvee. Sinds 2017 is hij uit de derogatie gestapt en zich meer en meer gaan richten op natuurinclusieve landbouw, waarvoor hij recent nog een opleiding volgde aan de Aeres Hogeschool. ‘Je ziet dat de wereld verandert en kunt aan alles aanvoelen dat we met de landbouw een andere weg in moeten slaan en meer open moeten staan voor korte ketens’, is zijn motivatie. We spreken André over hoe hij daar invulling aan geeft en welke rol de provincie Gelderland daarin speelt.

Veel contact met provincie vanuit diverse programma’s

De verandering naar meer natuurinclusieve landbouw komt niet van vandaag op morgen en het vraagt een bepaalde inspanning om de sector hierin verder te brengen. Daarom is André actief betrokken bij diverse programma’s en initiatieven: ‘Ik ben betrokken bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA), Integrale Aanpak Methaan & Ammoniak, Pilot Bedrijfs Eigen Stikstofbemesting (BES), Praktijkpilot Koe & Eiwit, Kennisgroep Klimaatbestendige Melkveehouderij en Nieuw Nederlands Weiden’ somt hij in een hoog tempo op. ‘Verder onderzoeken we met een groep Larense boeren de mogelijkheid om biogas afkomstig uit rundveemest, om te zetten in waterstof en ik ben ruim twee jaar vice-voorzitter van proefbedrijf De Marke geweest. Vanuit de verschillende programma’s heb ik veel contacten binnen de provincie Gelderland en zijn gedeputeerden hier ook op bezoek geweest. Dat is belangrijk. Want door hier de praktijk te zien en te ervaren, gaat het voor hen ook meer leven.’

‘Ik realiseer me dat niet iedere boer op dezelfde manier wil ondernemen als ik. En dat hoeft ook niet.'

Worstelen met stikstofbeleid en kansen voor rioolwaterzuiveringen

De vraag wat er in de afgelopen vier jaar voor André als ondernemer veranderd is in Gelderland, is bijna een inkopper. ‘Uiteraard is het stikstofbeleid een groot vraagstuk waar we allemaal mee te maken hebben. Ik zie en hoor hoe de provincie Gelderland hiermee worstelt en proef tegelijkertijd hun welwillendheid. Ze doen hun best om de agrariërs te behouden en te komen tot goede plannen. Maar het hele proces duurt te lang’, constateert hij. ‘Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering waardoor we op een andere manier het water moeten gaan beheren. In onze regio zou ik het water graag meer vast willen houden. Samen met een groep boeren onderzoeken we, of we door middel van droogtestuwen zelf het waterpeil goed kunnen beheren. Verder zie ik kijkend naar de rioolwaterzuiveringen, ook kansen voor het hergebruik van goede grondstoffen uit het slib en het opwekken van biogas.’ Voor dat laatste hoopt André zich zelf ook te kunnen gaan inzetten. Hij staat voor de waterschapsverkiezingen op nummer twee voor de VVD

Samenwerken en stemmen is belangrijk

‘Ik realiseer me dat niet iedere boer op dezelfde manier wil ondernemen als ik. En dat hoeft ook niet. Maar we moeten wel veranderen en dus ook nieuwe mogelijkheden onderzoeken en proberen. Mijn ervaring is dat de provincie Gelderland ons daarin steunt en achter ons staat. Ze zijn trots op de boer!’, benadrukt André. ‘Daar tegenover staat dat de Gelders boeren, ondernemende boeren zijn die het over het algemeen goed willen doen. Dat is belangrijk want we moeten het met alle partijen samen doen en ervoor zorgen dat we snelheid houden. Daarom is het belangrijk om te stemmen tijdens de verkiezing van de Provinciale Staten en het Waterschap’, klinkt het overtuigend.