Effect investeringen boeren in water- en bodembeheerprojecten zichtbaar

27 september 2021

Agrariërs hebben in Hof van Twente de afgelopen jaren geïnvesteerd in maatregelen zoals verbeteringen van het bodemprofiel en bodemverbetering, het aanpassen van sloten gericht op afvoeren en vasthouden van water en voorkomen van extra vernatting om meer klimaatrobuust te zijn. De effecten van deze investeringen zijn nu al zichtbaar op de agrarische bedrijfsvoering en gebiedsbreed wat betreft bodemgezondheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en klimaat. De agrariërs zijn zo beter in staat om in te kunnen spelen op de veranderende weersomstandigheden.

Kennisdelingsbijeenkomst

Op 27 augustus 2021 heeft er vanuit de projecten Waterbeheer Deldenerbroek & Waterbeheer Wijzer met water in de (gemeente) Hof van Twente een kennisuitwisselingsbijeenkomst plaatsgevonden. Op het bedrijf van één van de deelnemers werd de kennis en ervaring uit de beide projecten gedeeld. Een aantal van de agrariërs gaf aan dat de effecten van de genomen maatregelen nu al goed zijn te merken en van positieve invloed zijn op de agrarische bedrijfsvoering en in het hele gebied door de intensieve samenwerking tussen de agrariërs onderling, maar ook met waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat en gemeente Hof van Twente.

Percelen zijn beter te bewerken, doordat in de periodes wanneer dat nodig is de bodem voldoende droog is om te berijden en te bewerken. Een betere beworteling, waardoor gewassen minder droogtegevoelig zijn, werd ook genoemd als positief effect. Een aangelegde wadi aan de rand van  een perceel blijkt goed te werken. De wadi zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het water niet op het perceel blijft liggen, maar in de wadi terecht komt waarna het niet wegstroomt uit het gebied, maar langzaam in de bodem kan zakken. Met andere maatregelen, zoals het aanbrengen van organisch materiaal, zijn de ervaringen wisselend. De effecten daarvan zijn pas op langere termijn waarneembaar.

 

Toekomst

De centrale vraag voor de toekomst is hoe verder gewerkt kan worden aan een robuuste bodem. Het belang van organische stof en de manier waarop dit positief kan worden beïnvloed is tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan de orde geweest. Welke maatregelen het meest geschikt zijn is altijd afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast is samenwerking op gebiedsniveau en afstemming met het waterschap van essentieel belang. Kennis van de bodem is heel belangrijk om hier bewust mee om te kunnen gaan als agrariër. De komende tijd en in deze laatste fase van het project zal hier het accent op worden gelegd.

 

Achtergrond

Een aantal agrariërs heeft in samenwerking met de gemeente Hof van Twente, waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat en Stimuland geïnvesteerd in maatregelen die erop gericht zijn om knelpunten in de waterhuishouding op te lossen, de bodemgesteldheid te verbeteren en op deze manier klimaatbestendig te kunnen werken in de toekomst.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hendry van Ittersum via M 06 – 57059830|  E hvanittersum@stimuland.nl

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO).