Aanbevelingen samenwerken aan duurzaam waterbeheer

19 december 2023

Om de verdroging te bestrijden wordt er in Wierden door veel partijen samengewerkt. Maar duurzaam waterbeheer is complex en vraagt soms om het maken van scherpe keuzes. Dit kan samenwerken bemoeilijken. Daarom heeft Wageningen Universiteit in samenwerking met Stichting Stimuland onderzoek gedaan naar ervaringen met samenwerken aan duurzaam waterbeheer. Hoe verloopt die samenwerking en hoe kan deze in de toekomst versterkt worden? In een recent gepubliceerde notitie worden hiervoor inzichten en acht aanbevelingen gedeeld.

Stevige en complexe opgave

Voor dit onderzoek zijn media en beleidsdocumenten geanalyseerd en een serie interviews uitgevoerd met bestuurders, medewerkers van organisaties, bewoners en belanghebbenden bij waterbeheer in de gemeente Wierden. Hieruit blijkt dat het onderling vertrouwen onder druk staat doordat degenen die direct de gevolgen van de verdroging merken, minder inzicht hebben in, en invloed hebben op de besluiten die worden genomen. Daarnaast waren besluiten uit eerdere projecten niet altijd consistent en spreken de diverse partijen een andere ‘taal’, waardoor ze elkaars standpunten niet altijd begrijpen. Verder spelen er momenteel meer belangrijke vraagstukken, zoals rondom stikstof, en vraagt duurzaam waterbeheer om langetermijnoplossingen en scherpe keuzes, keuzes die vaak uit blijven of tegenstrijdig lijken met wat er op dit moment nodig is. Dit maakt de situatie complex en geeft het gevoel dat de invloed beperkt is. Dit is ongewenst en vraagt om verandering.

Aanbevelingen in een notendop

Op basis van genoemde inzichten worden in de notitie acht concrete aanbevelingen gedeeld. In een notendop zijn deze als volgt.

Omgaan met complexiteit en blijvende onzekerheden vraagt onder andere om het opstellen van heldere kaders met de focus op het onderwerp van proces, het organiseren van een structuur van afstemming .

Voor de invulling van toekomstbestendig waterbeheer is het belangrijk dat duidelijke en soms ook harde keuzes daadwerkelijk gemaakt, en niet ontweken worden. Verder vraagt samenwerken om gezamenlijk onderzoek, integraal handelen en het uitproberen van oplossingen.

Specifieke gebiedsprocessen kunnen organisatorisch het beste worden ingericht door te zoeken naar oplossingen vanuit kennis die primair al in het gebied aanwezig is. Zet hierbij korte lijntjes en luisteren centraal en investeer in duidelijke communicatie en informatievoorziening.

Dit alles bij elkaar opgeteld draagt volgens de onderzoekers bij aan een beter georganiseerd gebiedsproces en het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen tussen de betrokken belanghebbenden. Daarnaast kunnen deze aanbevelingen als inspiratie dienen voor anderen die samenwerken aan duurzaam waterbeheer. De volledige notitie is hier te downloaden.