Vechtdal Agro Velddag – 19 juli 2023

De agrarische sector is volop in beweging en ook in het Vechtdal lopen er projecten en zijn er mogelijkheden die perspectief bieden voor de hele agrofoodketen. Tijdens de Vechtdal Velddag bieden we (toekomstige) boeren, erfbetreders, beleidsmakers en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met praktische en concrete voorbeelden van nieuwe landbouwvormen, teelten en technieken. Natuurlijk is er ook ruimte om met elkaar bij te praten en ervaringen uit te wisselen.

LOCATIE & TIJDSTIP

We zijn te gast bij Proeftuin De Krim – Regeneratieve Landbouw
Adres: Parallelweg 18 in De Krim
Tijd: 15.00 uur tot 21.30 uur

KOM LANGS!
Toegang is gratis! Wel waarderen we je aanmelding vooraf.
MELD JE HIER AAN.


PROGRAMMA

Opening & welkom
Martijn Breukelman, wethouder van de gemeente Hardenberg, zal de Velddag openen samen met gastheer Roland Velema van Proeftuin De Krim.

Informatie over actuele thema’s
Diverse ondernemers en organisaties bieden informatie over onder andere:
Eiwitteelt | Regeneratieve landbouw – compostthee | Agrarisch natuurbeheer | Duurzaam waterbeheer | Kruidenrijk grasland | Strokenteelt | Agroforestry | Biodiversiteit | Biobased-Erfcoaches

Bekijk verschillende percelen en machines
Verder zijn er rondleidingen langs verschillende percelen en zijn er diverse machines waaronder een cameragestuurde schoffelmachine, precisie-eg en een directzaaimachine.

Proeverij
Proef hapjes gemaakt van onder andere veldbonen door Proefkamer Het Reestdal of een lekkere Vechtdalsmoothie van Vechtdal Boert Bewust.

 

DEELNEMERS

Agrifirm Agrifirm oriënteert zich volop op de landbouw van de toekomst, door zich onder andere te verdiepen in de teelt en de ketenverwaarding van eiwitgewassen. Daarnaast adviseren ze telers bij het optimaliseren van de bodemgezondheid en de nieuwste teeltsystemen.
Agroforestry Het Agroforestry Netwerk Overijssel ondersteunt agrariërs bij de toepassing van agroforestry op hun bedrijf. Het AgroForestry netwerk Gelderland organiseert informatieavonden, kennisdeling en excursies. Het netwerk voorziet niet alleen agrariërs, maar ook overheden en andere stakeholders van informatie en advies.
Agrowin Agrowin is specialist op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, teeltbegeleiding en bemesting. Daarnaast adviseren ze graag bij het maken van de beste keuze voor zaaizaden.
Antuma Landbouw- en Loonbedrijf Antuma Landbouw- en Loonbedrijf teelt zowel gangbare als biologische gewassen en verleent verschillende diensten als loonbedrijf. Tijdens de Velddag bieden ze inspiratie op het gebied van mechanische onkruidbestrijding.
Biobased Vechtdal Het telen en toepassen van gewassen voor biobased bouwen staat volop in de belangstelling.  Toepassing van biobased bouwmaterialen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave en biedt daarnaast op termijn mogelijk ook kansen voor boeren en grondeigenaren. Tijdens de Velddag wordt aandacht besteed aan de kansen en mogelijkheden hiervoor in het Vechtdal
Bondt Agro Consult Bondt Agro Consult geeft een ervaringsgerichte onderbouwde uitleg over de werking van druppelirrigatie als een efficiënte manier om de juiste hoeveelheid water op de juiste plek te krijgen.En over de mogelijkheden die zij zien voor druppelirrigatie in de landbouw.
Collectief Midden Overijssel Het Collectief Midden Overijssel (CMO) is een samenwerkingsverband van rond de 280 agrariërs binnen de Vechtstreek, Salland en Zuidwest Twente en het geeft uitvoering aan het subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het collectief initieert het afsluiten van passende agrarische natuurbeheerpakketten in de daarvoor geprioriteerde gebieden, zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan. Het agrarisch natuurbeheer onder ANLb bestaat uit weidevogelbeheer, botanisch beheer en het beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en poelen.
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.
Eiwitboeren van Nederland & Geerts Best De Eiwitboeren van Nederland en Geerts Best willen ervoor zorgen dat peulvruchten van Nederlandse bodem weer de waardering krijgen die ze verdienen. Omdat ze goed zijn voor de boer, de bodem, de biodiversiteit en de burger! Ze willen: Afzet creëren met een toekomstbestendige prijs – Gericht aansturen onderzoek rassen en teelt – Uitleg richting consumenten geven over teelt en mogelijkheden – Teelttips delen.
Erfcoaches Vechtdal Erfcoaches begeleiden erfeigenaren bij al hun vragen, problemen of mooie ideeën met het oog op de toekomst van hun erf, henzelf en/of hun familie. Wil je verbreden, vernieuwen of verduurzamen? Waar loop je nu tegenaan? Wil je stoppen? Of heb je financiële of persoonlijk zorgen? Als onafhankelijk aanspreekpunt gaan Erfcoaches kosteloos en belangeloos met je in gesprek en proberen ze je op weg te helpen naar een toekomstbestendige situatie!
Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wil de regionale economie en duurzame leefbaarheid in de regio versterken. Zo geven ze onder andere inhoud aan een toekomstgericht plan voor landbouwontwikkeling in de regio. Verder wordt geïnvesteerd in goed  bodemgebruik, ketenverkorting en gezonde voeding. Door voedsel in de regio te produceren zorgen de betrokken partners samen voor verser voedsel en minder belasting van de omgeving.
Kairos Als primair producent, verbinder en initiator draagt Kairos bij aan de ontwikkeling, implementatie en kennisdeling over directzaai en regeneratieve landbouw en -voedselsystemen met de boer, bodem en (bio)diversiteit als basis. Hiervoor heeft Kairos geïnvesteerd in een directzaaimachine, kneusrol en een trekker.
Louis Bolk Instituut Het Louis Bolk Instituut geeft tijdens de Velddag informatie over de kennis en expertise die zij beschikken op het gebied van agroforestry, eiwittransitie, gebiedsprocessen, gezonde bodem & voedselkwaliteit, kruidenrijk grasland, NDICEA (bodemstikstof modellering) enz.
LTO Noord LTO-Noord komt op voor de belangen van boeren en tuinders. Dat doen ze in de vorm van projecten en door beleidsbeïnvloeding waarbij ze zich op de gebieden: Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen – Meer verbinding tussen boer, tuinder en samenleving – Toekomstgericht ondernemerschap – Water en bodem in balans.
Proefkamer het Reestdal In het atelier van Proefkamer het Reestdal wordt gekookt, geëxperimenteerd en zijn ze dagelijks bezig met productontwikkeling. Hun menukaart verandert met de seizoenen mee en wordt aangevuld met wat de natuur hen biedt, met inachtneming van de juiste balans tussen mens en omgeving. Tijdens de Velddag serveren ze verschillende lekkernijen van onder andere veldbonen.
Proeftuin De Krim/Pionieren met regeneratieve landbouw Het project ‘Pionieren met regeneratieve landbouw’ van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe bekijkt de toepasbaarheid en het effect van de regeneratieve landbouw. Vijf Drentse en Overijsselse boeren op de Drents-Overijsselse zand- en dalgronden hebben zich hierbij aangesloten. Het project biedt ook een mooie kans voor andere boeren om te kijken naar het hoe en waarom van regeneratief.
Provincie Overijssel/Natuur voor Elkaar Het programma Natuur voor Elkaar vertaalt de nationale Agenda Natuurinclusief, naar de provincie Overijssel. Dat doen ze van onderop en met veel aandacht voor de sociale kant. Niet voor niets is het motto van Natuur voor Elkaar, dat het natuur dichtbij mensen wil halen. Want natuur is vóór iedereen en ván iedereen. Het programma nodigt iedereen uit om zelf wat bij te dragen, iets groots of kleins – liefst vrijwillig, want iets doen vanuit eigen initiatief, enthousiasme en inzet werkt het allerbeste.
Pure Graze Pure Graze wil met hun diensten en producten de toegevoegde waarde van de melkveehouder verbeteren en daarmee de financiële verduurzaming van de agrarische sector stimuleren. Het gebruik van hun kruidenrijke graslandmengsels/saladebuffetten, verbetert de bodemvruchtbaarheid en verhoogt de biodiversiteit. Verder dragen ze bij aan regeneratieve Landbouw, gebaseerd op minimalisatie van de input en maximalisatie van samenwerkingen met de natuur.
Vechtdal Boert Bewust Vechtdal Boert Bewust wil boeren en burgers verbinden door de dialoog aan te gaan en door het positieve verhaal van de agrarische sector te vertellen. Dit doen ze door uiteenlopende activiteiten. Ze gaan naar de stad of camping toe, maar de burger komt ook naar de boerderij. Samen met partners (‘agrarische’ periferie) werken ze aan een toekomstbestendige agrarische sector. Tijdens de Velddag kun je genieten van hun Vechtdalsmoothie, die de mooie mix van producten uit het Vechtdal symboliseert.
 Vitaland  Vitaland Advies ondersteunt ondernemers met praktisch en onafhankelijk advies over bodem, bemesting en plantgezondheid. Veel bruikbare informatie is onder de grond te zien en gezonde wortels zijn de basis van een gezond teeltsysteem. De interactie tussen wortels en het bodemleven speelt daarbij een belangrijke rol. Vitaland laat zien hoe men dat kan beoordelen en hoe kan worden toegewerkt naar een gezonde en toekomsbestendige teelt.
Waterschap Vechtstromen Schoon, veilig en voldoende water: dat is de missie van Waterschap Vechtstromen. Tijdens de Velddag bieden ze informatie over:  Vasthouden van water door middel van stuwtjes en peilgestuurde drainage – Met een drone de droogte van een perceel inzichtelijk maken – Gezondheid gewassen – Waterkwaliteit in zijn algemeenheid.
WUR /PPS Regeneratieve Landbouw Wageningen Economic research werkt al jaren nauw samen met agrarische ondernemers op het gebied van sociaal, economisch, toonaangevend en onafhankelijk toegepast onderzoek. Samen met verschillende partners zijn we dit jaar van start gegaan met een vierjarig project over verdien- en ontwikkelmodellen naar regeneratieve landbouw. Het project bouwt voort op een eerder publiek private samenwerking, waarin er is gekeken naar ‘best practices’. Tijdens de Velddag vertellen we graag meer over onze verschillende onderzoeken regeneratieve landbouw.

PRAKTISCHE INFO

Wij organiseren de Vechtdal Agro Velddag in samenwerking met Provincie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Gemeente Hardenberg, Waterschap Vechtstromen en Proeftuin De Krim. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de Vechtdal Agro Velddag? Neem dan contact op met Stimulander Diane Stap, via 06-83 52 51 16 of dstap@stimuland.nl.