Onze thema's - Stimuland

Onze Thema's

In ons werk voor een vitaal platteland richten we ons op 5 thema’s: sociale kwaliteit/leefbaarheid, omgevingswet/omgevingsvisie, duurzame landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie.

Sociale kwaliteit/Leefbaarheid

De leefbaarheid van het platteland of sociale kwaliteit heeft alles te maken met betrokken inwoners en ondernemers. Wij zien het als onze rol om mensen te faciliteren, zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren of kunnen reageren op de veranderingen in hun omgeving. We bereiken meer met een gestructureerde aanpak waarbij we kennis en ervaringen delen. Een succesvol voorbeeld is de 4D-aanpak.

Verder versterken we lokale initiatieven door het verzorgen van trainingen, workshops en masterclasses. We stellen tools beschikbaar voor het uitwerken van een beleidsplan of dorpsvisie.

Ook bieden we procesbegeleiding in complexe trajecten, zoals de ontwikkeling van een kulturhus/multifunctionele accommodatie, bij projecten in het kader van de nieuwe omgevingswet of voor de transities in agro & food.

 

Omgevingswet/omgevingsvisie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet bepaalt de omgevingsvisie de strategie voor de gehele fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie komen verschillende beleidsvelden en uiteenlopende belangen samen rondom grote opgaven. Daardoor is de per gemeenschap een unieke oplossing nodig. Dat is de uitdaging voor met name gemeenten. Wij helpen graag. Wij weten betrokken inwoners te bereiken en hen te betrekken.

Duurzame landbouw

De agro & food-sector staat voor grote maatschappelijke opgaven. Er is sprake van een transitie naar meer circulaire productiesystemen. Stimuland wil samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Wij kennen de agrarische sector heel goed en zijn op de hoogte van de specifieke ontwikkelingen, zoals asbestsanering en de bestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Die expertise zetten we bijvoorbeeld in via onze erfcoaches en met het begeleiden van subsidietrajecten.

Wij geloven dat samenwerking en een geïntegreerde aanpak meer effect heeft dan afzonderlijke projecten en losse initiatieven. We denken graag mee over een programmatische aanpak op gemeentelijk of regionaal niveau.

 

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor extreem weer. Wateroverlast en ernstige droogte wisselen elkaar af. De extreme zomers van 2018 en 2019 zijn veelzeggende voorbeelden. De gevolgen zijn groot voor het boerenland en de natuur, maar ook voor buurten, dorpen en wijken. Van (actieve) inwoners en agrarische ondernemers wordt verwacht dat zij aan de slag gaan om hun omgeving klimaatbestendiger te maken. Wij hebben de ervaring in huis voor innovatieve pilots en projecten om maatregelen te ontwikkelen die implementeerbaar en betaalbaar zijn.

 

Energietransitie

De energietransitie vraagt om daadkracht en versterkt innovatief vermogen. In Oost-Nederland zijn er programma’s op provinciaal niveau. De provincies willen samenwerking en nieuwe initiatieven stimuleren. Wij zien kansen voor een grotere betrokkenheid vanuit de landbouw. Agrarische ondernemers staan ook voor een grote opgave en kunnen bovendien een rol spelen in de productie duurzame energie. Met onze ervaring op dit gebied kunnen we beleidsambities en de uitvoering in de praktijk dichter bij elkaar brengen.