Werkplaats Netwerk Platteland 30 november

Hoe kan het GLB bijdragen aan het versterken van leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland? Daarover gaat de tweede Werkplaats die dit jaar op 30 november georganiseerd wordt.

Ochtendprogramma

Dagvoorzitter Chantal Everaardt, verslaggever bij RTV Oost, leidt de plenaire sessie in de ochtend. Roel During, wetenschapper en onderzoeker van Wageningen University & Research, trapt de dag af met het thema van deze Werkplaats. Wat bedoelen we met een leefbaar platteland? Hoe ziet een gezond platteland eruit? Wat voor platteland willen we eigenlijk hebben?
Ellen Nauta, burgemeester van plattelandsgemeente Hof van Twente en voorzitter van het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten P10, vertelt wat leefbaarheid betekent op gemeentelijk niveau. De ochtend wordt afgesloten met de vraag: Wat betekent beleid in de boerenpraktijk?

 

Wat gebeurt er op het Marktplein?

Maak kennis met diverse organisaties die betrokken zijn bij een leefbaar platteland en ontdek wat zij doen. Aanwezig zijn onder andere LEADER Netwerk Nederland (LNN), Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab), de Regieorganisatie GLB en nog veel meer. Het Marktplein is de ideale plek om kennis te vergaren, inspiratie op te doen en te netwerken. Graag zien we jullie op het Marktplein!

 

Veldexcursie naar het Veenweidegebied bij Kennis Transfer Centrum Zegveld

Om verbinding te leggen naar de problematiek en de uitdagingen in de regio en de boerenpraktijk, gaan we naar Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld. Dat is dé locatie voor onderzoek, kennisdeling en innovatie in de Veenweiden. Tijdens deze veldexcursie bezoeken we verschillende pilots, zoals het Extensief veenweideverdienbedrijf en Gescheiden met Waarde. De ‘Waterkaravaanbus’ van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vervoert de deelnemers. KTC en DAW verzorgen de veldexcursie gezamenlijk.

 

Werkbanken

De Werkplaats zou niet compleet zijn zonder de werkbanken. Tijdens drie rondes krijg je de kans om samen aan de slag te gaan met actuele onderwerpen. De werkbanken zijn bedoeld om kennis te delen en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Er zijn in totaal negen werkbanken. Je kunt deelnemen aan drie werkbanken met een thema dat aansluit bij jouw interesses.

Aanmelden voor de Werkplaats kan hier

 

Werkbank 1: Generatievernieuwing: inzicht in dynamieken

Ron Methorst en Wiggele Oosterhoff van Aeres Hogeschool geven een boeiend inzicht in de diversiteit aan dynamieken van generatiewisseling en bedrijfsopvolging, met een concrete uitwerking naar de praktijk Tijdens deze werkbank komen de volgende vragen aan de orde:

 • Wat zijn kenmerkende verschillen in generaties en hoe ziet de interactie tussen generaties eruit?
 • Hoe geef je ruimte aan de nieuwe generatie?
 • Wat zijn mogelijke blokkades voor vernieuwing en hoe kunnen die kleiner worden gemaakt?

 

Werkbank 2:  Vooruit boeren op water en veen

Hoe zorgen agrarische collectieven ervoor dat veenweidegebieden leefbaar blijven voor boer én inwoners? Door ontwatering daalt de bodem in veenweidegebieden en dat heeft onder andere gevolgen voor de waterhuishouding, natuur, landbouw, infrastructuur en bebouwing. Esther Graaskamp van Collectief Noordwest Overijssel geeft een kijkje in de keuken van de collectieven en we zoomen onder andere in op de vraag:

 • Met welke (sociaaleconomische) onzekerheden hebben collectieven te maken?

 

Werkbank 3: Op weg naar Labland: een innovatiereis

Innovator Tim Selders neemt je mee op reis naar de ontwikkeling van een ‘fieldlab’.  De eindbestemming is een antwoord met positieve impact op de vele uitdagingen die voor ons staan. Met Tim ga je aan de slag om een bevlogen visie om te zetten in het concreet verbinden van thema’s en partijen op het platteland. Dit gebeurt aan de hand van een inspirerend innovatief voorbeeld. Bart Soldaat, van LEADER Netwerk Nederland, laat zien hoe de LEADER-aanpak hieraan kan bijdragen.

 

Werkbank 4: De dorpskern als vertrekpunt

De ontwikkelingen en veranderingen in onze maatschappij hebben grote invloed op de samenleving en leefomgeving van mensen en dorpen op het platteland. Vanuit het overheidsbeleid wordt een groeiend beroep gedaan op de maatschappelijke draagkracht van de bewoner. Hoe werk je aan leefbaarheid in een dorp? Wat kan een dorp zelf doen? Hoe maak je kansen die er liggen inzichtelijk voor bewoners? En hoe kun je het hele GLB daarvoor benutten? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan Klaske Piebenga (LVKK), Luit Hummel (BOKD) en Marije Kattenwinkel (pr. Drenthe/Leader) in op de rol van dorpskernen, met speciale aandacht voor Hollandscheveld.

 

Werkbank 5: Sociaaleconomische aspecten van Utrechts Programma Landelijk Gebied

Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Opgaven ten aanzien van klimaat, landbouw, energie en wonen vragen om een herinrichting van de ruimte. De impact hiervan is groot in het landelijk gebied, zowel ruimtelijk als sociaaleconomisch. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft als taak om, met een gebiedsgerichte aanpak, te zorgen dat deze opgaven worden gehaald. In het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) beschrijft de provincie Utrecht hoe zij met een integrale aanpak de natuur, water en klimaat wil verbeteren met blijvend ruimte voor een duurzame en rendabele landbouw. We gaan vooral in op de vraag hoe het UPLG sociaaleconomische aspecten borgt.

 

Werkbank 6: Bouwen aan een boerenperspectief

Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van onafhankelijke, intensieve, meerjarige procesbegeleiding om individuele ondernemers te ondersteunen bij het bepalen van hun rol in de transformatie van het landelijk gebied. Het bouwt op bestaande lokale netwerken en verbindt deze. Dit noemen wij knooppunten. Dit komt voort uit het plan BoerenPerspectief. Samen bespreken we  de volgende vragen:

 • Hoe ziet het netwerk in jouw gebied/regio eruit?
 • Welke partijen spelen welke rol?
 • Welke rol zie jij voor jezelf? Hoe kun jij bijdragen aan het boerenperspectief?

 

Werkbank 7: Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs: vertrouwen in de toekomst

Je wilt een route uitstippelen voor de toekomst. Daarom vertrouw je op de kennis en kunde van erfbetreders. Maar waar bestaat dat vertrouwen uit? Hoe bouw je vertrouwen op en hoe behoud je dit? Zeker in de turbulente en complexe wereld waarin wij leven. In deze werkbank kijken we naar vertrouwen als begrip, inclusief de bijkomende dilemma’s. Zijn er tools en systemen die hierin behulpzaam kunnen zijn? De vab denkt van wel; hierbij komen het Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register), onpartijdigheid, permanente educatie en de GLB-vouchers voor advies aan bod.

 

Werkbank 8:  De langetermijnvisie voor het platteland van de EU ontrafeld

Europa houdt van haar platteland! Daarom heeft de Europese Commissie in 2021 de langetermijnvisie voor het platteland gelanceerd.  Het doel van deze visie is om alle plattelandsgebieden in 2040 sterker, welvarend, verbonden en veerkrachtig te maken.

 • Wat houdt deze visie in?
 • Wat levert ze ons op?
 • Waar staan wij na twee jaar?
 • En wat staat er nog te gebeuren?

We gaan met jou in gesprek over de vraag wat het platteland voor jou betekent. Helpt Europa jou om de leefbaarheid in jouw regio te vergroten? Meld je aan voor deze werkbank en we horen het graag.

 

Werkbank 9: Het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem ontleed  

Het Agrarisch Kennis en Innovatie Systeem (AKIS) is het geheel aan partijen dat betrokken is bij het zorgen voor innovatiesucces in de agrarische sector. In Nederland hebben we een heel hoog kennisniveau. Maar het kennissysteem is versnipperd. De kans dat we langs elkaar heen werken, in plaats van met elkaar, is daardoor groot. Dat gaan we samen verbeteren.  Vanuit het perspectief van voedselnetwerken maken we samen het plaatje compleet:

 • Hoe ziet het AKIS er in Nederland uit?
 • Wat zijn de acht succesfactoren?
 • Help je mee het innovatiesysteem in kaart te brengen en te verbeteren?

 

Programma en Locatie

De Werkplaats vindt plaats bij Buitenplaats Kameryck, Oortjespad 3, 3471 HD, Kamerik. Een bijzondere locatie in het landelijk gebied van het prachtige Groene Hart. Bekijk hieronder het volledige programma.

Tijdstip Onderdeel Extra Excursie
09.00 – 09.30 uur Inloop Marktplein  
09.30 – 10.45 uur Plenaire sessie    
10.45 – 11.00 uur Pauze Marktplein  
11.00 – 12.00 uur Werkbanken 1    
12.00 – 13.00 uur Lunch Marktplein van 12.30 tot 15.30 uur
13.00 – 14.00 uur Werkbanken 2   mogelijkheid om
14.00 – 14.15 uur Pauze Marktplein deel te nemen aan
14.15 – 15.15 uur Werkbanken 3   veldtrip / excursie
15.15 – 15.30 uur Pauze Marktplein  
15.30 – 16.00 uur Plenaire afsluiting    
16.00 – 17.00 uur Netwerkborrel    

 

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Werkplaats

Deelname aan de Werkplaats is gratis. Na de aanmelding ontvang je verdere informatie.

Voor deelname aan deze Werkplaats zijn 3 PE-punten vastgesteld voor agrarische bedrijfsadviseurs.

 

Vragen?

Neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats)

of Erika Frankhuizen (coördinator netwerken). Ingrid is te bereiken via E ijansen@stimuland.nl of M 06 46 60 35 92 en Erika via E e.m.frankhuizen@roglb.nl of M 06 15 27 53 12.