Extra DPA-activiteiten duurzaam bodembeheer

Laat ons hier weten welke onderwerpen en activiteiten binnen het thema Duurzaam Bodembeheer u het meest aanspreken voor het komende winterprogramma.

Via de SABE-regeling (Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie) heeft de Rijksoverheid voor de komende 3 jaar middelen toegezegd om extra activiteiten voor akkerbouwers binnen het DPA te kunnen organiseren rondom het thema Duurzaam Bodembeheer. Deze extra activiteiten voor DPA deelnemers zullen gericht zijn op het verkrijgen van praktische kennis over bodembeheer die direct toegepast kan worden op het eigen bedrijf. Dit kan gaan over: carbon farming, bodem en bemesten, waterbeheer, grondbewerking of groenbemesters.

De kosten voor het organiseren van deze extra activiteiten, inclusief de bijbehorende begeleiding van de ondernemersgroepen, kunnen grotendeels vergoed kunnen worden uit deze subsidie. We willen deze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en willen graag gebruik maken van bestaande infrastructuur. Daarom zijn we voornemens om aan te sluiten bij bestaande demo’s, pilots en onderzoeken en willen daar bijvoorbeeld extra verdiepende activiteit aan toevoegen, exclusief voor ondernemersgroepen van DPA. Zoals een inspiratiecafé of een expertsessie. Dit wordt in samenspraak met u vormgegeven en we zijn benieuwd naar uw ideeën hierover.

Laat ons daarom hier weten welke onderwerpen binnen duurzaam bodembeheer u het meest aanspreken voor komende winter. Ook als u meer concrete ideeën heeft bijvoorbeeld over uit te nodigen sprekers. Dan gaat het DPA daar mee aan de slag!