Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Steunfunctietaken provincie Overijssel in 2017: ASK Overijssel

Het begrip Sociale Kwaliteit is één van de speerpunten in het coalitieakkoord 'Overijssel Werkt' van de provincie Overijssel. Sociale kwaliteit is een breed, omvangrijk en dynamisch begrip dat veel invullingen kent. De mate waarin burgers kunnen participeren en deelnemen aan het sociaal-economisch leven in de provincie Overijssel is daarvan de kern. “Iedereen doet mee!” is het adagium, dat de provincie Overijssel daarin centraal stelt.

De provincie Overijssel wil sociale kwaliteit een impuls geven, hierbij is één van de speerpunten het ontwikkelen van een open netwerk, als basis voor de infrastructuur: het Open Netwerk Overijssel. In het Open Netwerk Overijssel worden nieuwe ideeën en initiatieven opgehaald (helpdesk), worden nieuwe verbindingen gelegd (netwerk) en wordt kennisgedeeld (kennisbank en kennispleinen).

Arcon, OVKK, Sportservice Overijssel en Stimuland, verenigd in de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK), is de drijvende kracht achter het netwerk. Meer informatie: www.askoverijssel.nl