Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Stadsrandzones Vollenhove en Blokzijl - toevoegen sociale kwaliteit

De gemeente Steenwijkerland werkt samen met bewoners, ondernemers en de provincie Overijssel aan een visie en uitvoeringsagenda voor de stadsranden van Vollenhove en Blokzijl. Het ontwikkelen van de visie wordt begeleid door het Stedenbouwkundig bureau SterkeStedenbouw. In het kader van het creëren van draagvlak voor de visie en het zorgen voor continuïteit bij de uitvoering heeft de gemeente aan Stimuland gevraagd ervoor te zorgen dat de visie zoveel mogelijk gevormd wordt door ideeën uit de steden zelf.

 

Wij richten ons binnen dit project op het aan elkaar verbinden van verschillende lokale ideeën en partijen. Op die manier zorgen wij ervoor dat het echt visies voor en door Blokzijl en Vollenhove worden. Daarnaast zetten we ons in om de gemaakte visie en het uitvoeringsplan te verbinden met ontwikkelingen binnen andere domeinen zoals welzijn en zorg en het lokaal borgen van de uitvoering.

Aanspreekpunt
Renske de Man