Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Overheidsparticipatie en burgerkracht

In 2013 organiseerde Stimuland een werksessie voor Overijsselse ambtenaren die zich bezighouden met overheidsparticipatie en burgerkracht. Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen elkaar bevragen en werden goede en minder goede ervaringen met betrekking tot overheidsparticipatie en burgerkracht met elkaar gedeeld. Er werd onder andere stil gestaan bij de rol van de raad, hoe collega’s van andere afdelingen mee te nemen en hoe het proces rondom overheidsparticipatie en burgerkracht vorm te geven. De bijeenkomst werd als bijzonder waardevol ervaren. Een van de conclusies was dat communicatie en de juiste houding van alle betrokkenen bij overheidsparticipatie en burgerkracht van cruciaal belang zijn.