Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Lupine als vleesvervanger - regionaal praktijknetwerk

In 2013 is het project ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ gestart. Binnen dit project staat het ontwikkelen en delen van kennis over het telen, oogsten en bewerken van lupine tot een hoogwaardig product voor menselijke consumptie centraal. In 2013 is door een viertal deelnemers 10 hectare lupine gezaaid en geoogst op verschillende plaatsen in Overijssel. De lupine wordt door Enkco Foodgroup uit Holten verwerkt tot 100% plantaardige vleesvervangers in de Vivera ‘We love nature’ productlijn. Op basis van de ervaringen in 2013 zijn de telers, begeleiders en ketenpartijen een praktijknetwerk gestart. Binnen dit praktijknetwerk, dat tot eind 2014 loopt, tekent Stimuland voor de procesbegeleiding.


Voor veel akkerbouwers is lupine een nieuwe teelt. Er zijn nog veel vragen rond teeltmaatregelen en hectare-opbrengsten. Binnen het praktijknetwerk wordt gebruik gemaakt van reeds opgedane kennis in andere regio's (Groningen, Veenkoloniën). Door het uitvoeren van eenvoudige experimenten wordt deze kennis verder uitgebreid en regiospecifiek gemaakt. Het praktijknetwerk werkt toe naar een praktische teelthandleiding, een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten en teeltkosten en heldere afspraken tussen telers en afnemer inzake leveringsvoorwaarden.

Aanspreekpunt
Harry Roetert