Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Gebiedscoördinatie

Op basis van vertrouwen en onafhankelijkheid gaan onze gebiedscoördinatoren aan het werk om binnen een gebiedsproces bruggen te bouwen, relevante partijen te begeleiden, projecten te initiëren en gewenste ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Een gebiedscoördinator moet feilloos op de hoogte zijn van processen die in het gebied spelen. En dàt zijn de gebiedscoördinatoren van Stimuland. Ze zijn ervaren puzzelaars die de stukjes naadloos aan elkaar leggen.

Onze gebiedscoördinatoren:
.     fungeren als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
      voor alle relevante partijen in een gebied;
.     signaleren ontwikkelingen en brengen de opdrachtgever
      hiervan op de hoogte;
.     brengen netwerken en samenwerkingsverbanden tot stand;
.     begeleiden projectideeën richting planvorming en uitvoering.