Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Duurzaam inzetbare ondernemers

Stimuland is een onafhankelijke stichting met bevlogen mensen die zich betrokken voelt bij burgers en ondernemers en verbindingen wil leggen tussen burgers, ondernemers en overheid. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen zoals de consequenties van de Transities en economische ontwikkelingen, veranderen de rollen van overheden, bedrijven, lokale initiatiefgroepen en organisaties. Wij zien dat het uiteenzetten van de lokale en regionale context de verschillende spelers in het veld helpt om hun rol en verantwoordelijkheid te begrijpen en benutten en betere en/of gedragen keuzes te maken. Ook de parallelle economie, bijvoorbeeld lokale initiatieven waarbij de opbrengst niet in geld te meten is, zal zich blijven ontwikkelen. De maatschappelijke opbrengst, ook in de vorm van werkgelegenheid (al dan niet betaald) zal groeien.

Samen met lokale initiatieven gaan de medewerkers van Stimuland de uitdaging aan om de zelfstandigheid van initiatiefnemers in lokale gemeenschappen te vergroten. De inzet is er op gericht om initiatiefnemers, betrokken ambtenaren, professionals en bestuurders zo te faciliteren dat zij het maximale uit zichzelf en elkaar kunnen halen met een zo groot mogelijk maatschappelijke opbrengst. Dit vergt ook van de Stimuland medewerkers meegaan in verandering, beweging en constant gerichte keuzes maken. Vanuit deze gedachte is in 2015 het speerpunt ontstaan om te werken aan “ondernemende werknemers”. Als vervolg op deze inzet is er vervolgens een project gestart genaamd “duurzaam inzetbare ondernemers”. WeShareTalent heeft Stimuland in dit project geadviseerd en ondersteunt door medewerkers bewust te laten worden van de noodzaak van ondernemerschap en haar in verschillende activiteiten in beweging te brengen dit ondernemerschap uit te gaan oefenen binnen de organisatie.

Het project “Duurzaam inzetbare ondernemers” loopt vanaf februari 2016 en heeft een looptijd van een jaar.