Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Digitale dorpspleinen

Dorpen op het Overijsselse platteland kennen een grote culturele en sociale verscheidenheid. In het ene dorp is een sterke gemeenschapszin en een bloeiend verenigingsleven, waar het andere dorp een woondorp is met een prachtige omgeving, maar met een beperkt voorzieningenniveau. Een digitaal dorpsplein draagt bij aan de toekomstbestendigheid van dorpen, die het belangrijk vinden dat diensten en voorzieningen (digitaal) bereikbaar blijven en dat (digitale) ontmoeting mogelijk is en gestimuleerd wordt.
Juist omdat dorpen zo verschillend zijn, is ook digitalisering maatwerk. Ieder dorp heeft eigen redenen om een digitaal dorpsplein te willen. Dit vertaalt zich in verschillende doelstellingen:

Bijvoorbeeld:

  • Bijdragen aan langer thuis kunnen wonen van zorgvragers (vanuit huis een digitaal consult van huisarts/verpleegkundige, netwerk incidentele hulp/kleine klusjes, sociale contacten op afstand onderhouden).
  • Uitwisseling en daarmee samenwerking tussen verenigingen versterken (afstemming over data en inhoud van bijeenkomsten, gezamenlijk gebruik van materiaal, organisatorische samenwerking).
  • Ontmoeting van verschillende inwoners op het digitale dorpsplein. Leefwerelden die met elkaar in aanraking komen: jong en oud, digitaal onderlegd of helemaal niet, mensen met een economisch belang of een informatiebehoefte.
  • Verduurzaming, bijvoorbeeld door een lokale digitale ruilkring met lokale digitale munt te organiseren, het stimuleren van gezamenlijk vervoer/carpoolen en hergebruik van goederen op lokale schaal.
  • Opvangen van een voorziening die moet sluiten, bijvoorbeeld een bibliotheek, waarbij inwoners samen een systeem opzetten om onderling boeken uit te wisselen.
  • Sociale samenhang versterken; er valt veel van elkaar te leren, wanneer inwoners elkaar en elkaars talenten en inzet beter leren kennen. Juist ook van mensen die je fysiek minder snel treft.
  • Bereiken en betrekken jeugd bij activiteiten en ontwikkelingen (drempel voor contact tussen generaties verlagen, jongeren maken ouderen wegwijs bij gebruik internet, jongeren betrekken bij ontwikkeling van digitale toepassingen, huiswerkbegeleiding door ouderen aan jongeren).
  • Al het dorpsnieuws en regionale nieuws op één plek bereikbaar met de mogelijkheid tot interactie onderling (werving voor bijeenkomsten, onderlinge uitwisseling over wat er speelt).
  • Het dorp economisch versterken (toepassingen gericht op lokale bedrijvigheid: aanbiedingen en producten in beeld, zichtbaarheid van nieuw gestarte bedrijfjes en ZZP- ers, toeristische activiteiten, kennisuitwisseling ondernemers, zichtbaarheid van talenten en kennis van lokale werkzoekenden).


Hoe werkt het in de praktijk?
Het Digitale Dorpsplein is veel meer dan een website. Het is vergelijkbaar met een Dorpshuis of multifunctionele voorziening; het biedt een interactieve laagdrempelige digitale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, informatie kunnen vinden en elkaar kunnen helpen.

Meer informatie:

De mogelijkheden van een digitaal maatschappelijk portaal
Belang en resultaat van het digitale dorpsplein
Functionaliteiten waaruit gekozen kan worden