Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Coöperatieve initiatieven in Overijssel - pilot professionalisering

Binnen dit project richten wij ons samen met Natuur en Milieu Overijssel op het verder brengen van lokale energie- en glasvezelinitiatieven. Het project vloeit voort uit de ambitie van de provincie Overijssel om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten naar 20% in 2020 en haar doel om Overijssel te voorzien...

Meer informatie

Digitale dorpspleinen

Dorpen op het Overijsselse platteland kennen een grote culturele en sociale verscheidenheid. In het ene dorp is een sterke gemeenschapszin en een bloeiend verenigingsleven, waar het andere dorp een woondorp is met een prachtige omgeving, maar met een beperkt voorzieningenniveau.

Meer informatie

Dorpsplanplus

Dorpsplanplus is een samenwerking van vijf Overijsselse organisaties die samen met gemeenten en hun dorpen uitvoeringsgerichte dorpsplannen maakt. In totaal hadden Overijsselse gemeenten in de periode 2007-2013 een gezamenlijke ambitie van bijna 70 dorpsplannen. Het grootste deel van deze plannen is met ondersteuning van het consortium Dorpsplanplus, waaronder Stimuland, uitgevoerd.

Meer informatie

Duurzaam Dorp Overijssel

Provincie Overijssel stimuleert sinds 2010 met het project Duurzaam Dorp Overijssel gemeenschappen, wijken en dorpen om samen aan de slag te gaan voor een duurzame woonomgeving. Dat betekent: samenwerken, samenleven, samenzijn.De ondersteunende activiteiten die Stimuland in het kader van dit project uitvoert, zijn onder andere gericht op het beantwoorden van...

Meer informatie

Duurzaam inzetbare ondernemers

Stimuland is een onafhankelijke stichting met bevlogen mensen die zich betrokken voelt bij burgers en ondernemers en verbindingen wil leggen tussen burgers, ondernemers en overheid. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen zoals de consequenties van de Transities en economische ontwikkelingen, veranderen de rollen van overheden, bedrijven, lokale initiatiefgroepen en organisaties.

Meer informatie

Gebiedscoördinatie

Op basis van vertrouwen en onafhankelijkheid gaan onze gebiedscoördinatoren aan het werk om binnen een gebiedsproces bruggen te bouwen, relevante partijen te begeleiden, projecten te initiëren en gewenste ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen. Een gebiedscoördinator moet feilloos op de hoogte zijn van processen die in het gebied spelen.

Meer informatie

Gebiedsdekkende voorzieningen

In samenwerking met Stimuland ontwikkelde Denion het rekenmodel Gebiedsdekkende voorzieningen, werkmethode waarde van diensten. Hiermee krijgen gemeenten inzicht in activiteiten en diensten in relatie tot beleidsdoelen. Tegelijkertijd ontstaat door een match van vraag en aanbod een beeld van welke voorzieningen economisch duurzaam zijn: nu en op de langere termijn.

Meer informatie

Huis van Burgerkracht | Trainingen

De droom van het Huis van Burgerkracht is een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners. Daar willen we actief aan bijdragen, door het bieden van training & coaching van bewoners(groepen), ambtenaren en bestuurders/politici, en door het faciliteren van de ontmoeting tussen deze ‘partijen’.

Meer informatie

Kavelruil

Als onafhankelijke partij begeleidt Stimuland grondeigenaren, pachters, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden bij het verbeteren van de landbouwstructuur via vrijwillige, planmatige of wettelijke kavelruil. Herverkaveling resulteert in minder kosten voor de ondernemer, minder belasting van het milieu en een prettiger woon- en leefklimaat.

Meer informatie

Kulturhusen, mfa's en dorpshuizen - duurzaam exploiteren

De maatschappelijke accommodaties in Overijssel verkeren in een cruciale fase waarin exploitaties onder druk staan en de maatschappelijke rol steeds relevanter wordt. Denk aan de rol die kulturhusen, mfa’s en dorpshuizen spelen in het bundelen van burgerkracht, taken binnen de Wmo en andere transities.  Om de accommodaties in hun kracht...

Meer informatie

Lupine als vleesvervanger - regionaal praktijknetwerk

In 2013 is het project ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ gestart. Binnen dit project staat het ontwikkelen en delen van kennis over het telen, oogsten en bewerken van lupine tot een hoogwaardig product voor menselijke consumptie centraal.

Meer informatie

Stadsrandzones Vollenhove en Blokzijl - toevoegen sociale kwaliteit

De gemeente Steenwijkerland werkt samen met bewoners, ondernemers en de provincie Overijssel aan een visie en uitvoeringsagenda voor de stadsranden van Vollenhove en Blokzijl. Het ontwikkelen van de visie wordt begeleid door het Stedenbouwkundig bureau SterkeStedenbouw.

Meer informatie

Steunfunctietaken provincie Overijssel in 2017: ASK Overijssel

Het begrip Sociale Kwaliteit is één van de speerpunten in het coalitieakkoord 'Overijssel Werkt' van de provincie Overijssel. Sociale kwaliteit is een breed, omvangrijk en dynamisch begrip dat veel invullingen kent. De mate waarin burgers kunnen participeren en deelnemen aan het sociaal-economisch leven in de provincie Overijssel is daarvan de kern.

Meer informatie

WaardeWijzer

Je wilt een plan maken. Voor je dorp. Je locatie. Je organisatie.Met een groep mensen. Vijf. Of honderd.En dan het liefst een plan met draagvlak, waar mensen enthousiast over zijn.Een plan dat ook echt uit te voeren is. 

Meer informatie

Zonne-energie

Stimuland coördineert subsidieaanvragen van Leader, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, provincie Overijssel en gemeenten. Daarnaast ondersteunten wij groepen agrarische ondernemers bij de collectieve inkoop van zonnepanelen.De afgelopen jaren begeleidde Stimuland succesvolle projecten in de gemeente Hardenberg, gemeente Hof van Twente, Kampereiland (project de Weidse Waarden van De Stadserven), gemeente Rijssen-Holten en gemeente Steenwijkerland.

Meer informatie