Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Missie en visie

Onze missie
Stimuland wil bijdragen aan een vitaal platteland: sociaal-economisch en ecologisch duurzaam. Wij initiëren en organiseren innovatieve projecten en activiteiten om een perspectiefvolle landbouw te stimuleren, de plattelandseconomie te versterken, de leefbaarheid van en verbondenheid tussen mensen op het platteland te vergroten. Wij verbinden beleid en praktijk. Daarbij hanteren wij de drie P’s van duurzaamheid als uitgangspunt: people, planet, profit, aangevuld met een vierde P: die van passion oftewel passie en plezier. 

Visie op het platteland
Wij houden een vitaal platteland voor ogen met een gezonde lokale en regionale economie en een voorzieningenniveau dat rekening houdt met de wensen van de bewoners en de bezoekers. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Vitaliteit op het platteland omschrijven wij als het vermogen van een gemeenschap of van ondernemers om te reageren op veranderingen met als doel om een gewenste werk- en leefomgeving te creëren. In onze visie maken de plattelandsbewoners van Oost-Nederland zelf het verschil in plattelandsontwikkeling en is het onze rol om te initiëren, te stimuleren, te verbinden en te begeleiden.

Wat mag u verwachten
Partijen waar wij mee samenwerken kunnen er van op aan dat wij onze beloften nakomen en onze adviezen onderbouwen. Wij bouwen aan een respectvolle relatie tussen alle spelers die op het platteland actief zijn. Wij kiezen voor een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een respectvolle omgang met dieren. Onze medewerkers tonen grote betrokkenheid bij hun werk, omdat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze doen. Ze hebben oog voor de verschillende belangen en gaan hier constructief mee om. Open staan voor feedback en helder communiceren over wat we vinden en doen, dat typeert onze aanpak.