Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Over ons

Stimuland is een zelfstandige stichting die een actieve sleutelrol tussen beleid en praktijk vervult. In onze onafhankelijke rol spreken wij niet alleen met beleidsmakers  en –uitvoerders, maar ook met agrariërs en andere ondernemers, dorpsbewoners en adviseurs.

De unieke brugfunctie die Stimuland hierin vervult, zorgt ervoor dat wij in staat zijn innovatieve projecten en activiteiten te ontwikkelen en te organiseren met een breed draagvlak voor diverse opdrachtgevers.

Wij werken daarbij op specifieke terreinen samen met externe deskundigen, zoals accountantskantoren, adviesbureaus, banken, waterschappen, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.