Wijs met Bodem en Water

26 januari 2017

Er is onder agrariërs grote belangstelling om met bodemgezondheid in combinatie met water aan de slag te gaan. Dat bleek al tijdens de Dag van de Bodem die eind 2015 in de gemeente Hof van Twente werd georganiseerd. Als vervolg op deze dag is met enkele agrariërs in het gebied, de LTO afdeling, gemeente Hof van Twente en het Waterschap nagedacht over een concreet vervolg.

In overleg met Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft Stimuland een projectplan opgesteld. Het project is goedgekeurd en op korte termijn kunnen agrariërs aan de slag om “wijs te zijn en worden met Bodem en Water”. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).

Binnen het project “Wijs met Water” wordt in vier deelgebieden gebiedsgericht gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding en de bodemvruchtbaarheid. Per bedrijf wordt een “Water en Bodem” plan opgesteld met eventuele maatregelen. Het doel is om deze maatregelen en effecten met omliggende bedrijven (die dus allemaal een eigen plan maken) tijdens themabijeenkomsten te bespreken. Uiteindelijk zal het totaal aan maatregelen worden uitgewerkt in een plan van aanpak voor de buurt.

Het unieke van dit project is dat er gebiedsgerichte maatregelen ontstaan die tot een gezamenlijk gebiedsplan moeten leiden. Samenwerken, dus naast de eigen effecten ook effecten van de buren meewegen, is een randvoorwaarde. Bijvoorbeeld het lokaal aanpassen van het waterpeil door boerenstuwtjes, verleggen of aanpassen van sloten en het gezamenlijk oppakken van bodemverbeteringsmaatregelen. Het project start in het voorjaar van 2017. Het doel is om eind 2017 voor de deelgebiedjes een gebiedsplan te hebben met een concreet uitvoeringsprogramma.


« Bekijk alle nieuwsberichten