Vroeg uit de veren om weidevogels te spotten

25 juni 2018

Collega Jan ten Hove treedt namens Stimuland op als projectcoördinator en beleidsondersteuner voor het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten. De ANV regelt in opdracht van Staatsbosbeheer onder andere het beheer in natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden. Daarbij hoort ook het bepalen van de datum waarop percelen kunnen worden vrijgegeven om te maaien. Om met een speciale weidevogeldrone inzicht te krijgen in de exacte locatie van broedvogels, hun kuikens en andere soorten staan de medewerkers voor dag en dauw in het veld. 

Voor het vliegen met de weidevogeldrone werkt ANV Horst en Maten samen met Brandhof natuur & platteland. Vorig jaar is de weidevogeldrone van Brandhof in verschillende weidevogelgebieden in Nederland met succes ingezet bij het opsporen van nesten en kuikens. Met deze speciaal voor dit doel ontwikkelde drone - uitgerust met onder andere een thermische camera - zijn toen veel nesten van soorten als grutto, kievit en tureluur vanuit de lucht gevonden. Er zijn toen ook nesten opgespoord van soorten die zonder weidevogeldrone zeer lastig te vinden zijn, denk aan de graspieper, zomertaling, gele kwikstaart en veldleeuwerik. De ANV wil onderzoeken hoe ze met deze informatie beter kan bepalen welke percelen aan pachters wel en niet kunnen worden vrijgegeven om te maaien. Reden voor ANV Horst en Maten om dit jaar een pilotproject voor de inzet van een weidevogeldrone op te starten in het gebied dat de ANV beheert. Verspreid over het seizoen worden dit jaar vier veldbezoeken uitgevoerd.

Drie uur na zonsopkomst
Het eerste veldbezoek vond eind mei plaats. Dat betekende voor Jan en een aantal collega’s dat zij vroeg uit de veren waren. De weidevogelnesten en -kuikens kunnen namelijk het best door de weidevogeldrone gespot worden in de eerste circa drie uur na zonsopkomst. Waarom? Omdat dan het temperatuurverschil tussen de nesten c.q. kuikens en de omgeving het grootst en dus het best via de drone waarneembaar is.

Resultaat
Jan vertelt. “Het is schitterend om te zien hoe de drone de graslanden afspeurt en fauna in beeld brengt. Zo konden we bijvoorbeeld wulpenkuikens lokaliseren. Ouderdieren zagen we wel ‘alarmeren’ om hun kuikens te beschermen. Maar normaal gesproken weet je nooit precies waar de kuikens lopen. Dat zagen we met de weidevogeldrone nu heel erg duidelijk. De drone maakte inzichtelijk waar te beschermen weidevogels, maar bijvoorbeeld ook eendennesten en wild zitten. Naast wulpenkuikens hebben we ook jonge hazen en reekalven gezien. Prachtig! Dat we veel wulpenkuikens hebben gezien, is logisch, want dit is hét gebied van de wulp in Noordwest-Europa.”

Volgende veldbezoeken
De volgende veldbezoeken richten zich op het lokaliseren van nesten van het paapje, een bijzonder vogelsoort in dit gebied die sinds enkele jaren sterk in aantal is toegenomen. Het derde veldbezoek richt zich specifiek op het lokaliseren van nesten c.q. kuikens van kwartels en het vierde op het lokaliseren van nesten van verschillende soorten eenden waaronder de slobeend en de zomertaling.

Beheer verder optimaliseren
De resultaten van de pilot bepalen of de ANV de weidevogeldrone in de toekomst kan inzetten om het beheer verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door exact te weten op welke percelen het maaien uitgesteld moet worden om fauna te beschermen. En door de andere percelen bijvoorbeeld juist wel te kunnen maaien om ongewenste kruiden als pitrus en ridderzuring beter aan te kunnen pakken.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten, de inzet van de weidevogeldrone of en de ondersteunende rol van Stimuland, bel ons op (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten