Voorbeeldige bedrijven – de Kwaliteitsimpuls Agro & Food

26 januari 2017

Bij agrarische bedrijven die flink willen groeien is vaak een wijziging van het bestemmingsplan en vergroting van het bouwblok aan de orde. De afgelopen jaren was hiervoor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing. Aanvullend op de KGO is in 2016 de Kwaliteitsimpuls Agro & Food geïntroduceerd. Met het oog op deze nieuwe verordening ondersteunt Stimuland de provincie Overijssel bij het opstellen van een document met voorbeelden om kwaliteitswinst te realiseren.

Kwaliteitsimpuls Agro & Food
Voor de KGO vraagt de provincie de ondernemer te investeren in de kwaliteit van de omgeving rondom zijn locatie, bijvoorbeeld door de landschappelijke inpassing van gebouwen te verbeteren. De Agro & Food-sector gaat een transitie naar duurzaamheid in. Het provinciaal beleid voor de agrarische sector wordt daarom aangepast: agrarische bedrijven krijgen de ruimte om te groeien als ze daarbij kwaliteitswinst realiseren. Deze kwaliteitswinst betreft zowel ruimtelijke kwaliteit (toepassing van de KGO), als winst ten aanzien van duurzaamheid en sociale kwaliteit.

Hoe gaat het in zijn werk
De Kwaliteitsimpuls Agro & Food wordt op dezelfde wijze geregeld als de KGO: kwalitatief, met veel ruimte voor maatwerk en in de verordening een tekst op hoofdlijnen. De ondernemer en zijn ondernemerschap staat centraal. De kwaliteitsimpuls Agro & Food is geen afvinklijstje en vraagt dus een andere benadering voor gemeenten, ondernemers en adviseurs.

Handreiking
Om de tekst van de nieuwe verordening goed te begrijpen en ter ondersteuning van de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Agro & Food werkt de provincie Overijssel de komende maanden aan een handreiking. In deze handreiking komt een groot aantal beleidsvelden uit de Omgevingsvisie samen waar de provincie graag kwaliteitswinst wil boeken. Denk aan (grond)waterkwaliteit, milieukwaliteit, energie(transitie), bodem, klimaatadaptatie, natuur en landschap, circulaire economie, dierenwelzijn en volksgezondheid. Naast deze beleidsvelden besteedt de handreiking ook aandacht aan sociale kwaliteit.

Voorbeeldige bedrijven
In de handreiking maken we aan de hand van een groot aantal voorbeeldbedrijven zichtbaar op welke manieren kwaliteitswinst te realiseren is. In opdracht van de provincie Overijssel verzamelt en beschrijft onze collega Harry Roetert namens Stimuland deze voorbeeldbedrijven. Stuk voor stuk zijn het inspirerende ondernemers, met ‘voorbeeldige’ bedrijven en toch ook heel verschillend van elkaar.

Meer weten?
De handreiking wordt in het voorjaar van 2017 gepubliceerd, als ook de Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl  of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten