Succesvol in kavelruil

18 december 2014

Door haar onafhankelijke positie is Stimuland een belangrijke speler bij kavelruilprojecten. Inmiddels staat de teller op ruim 15 grootschalige projecten waarbij wij betrokken zijn geweest. Maar naast grootschalige projecten treedt Stimuland ook vaak op als bemiddelaar bij kleine (driehoeks)ruilingen. Op dit moment zijn we betrokken bij drie grootschalige vrijwillige kavelruilprojecten: in Weerribben-Wieden, Rheeze-Rheezerveen en Markelosebroek. Bij de laatste twee werken we nauw samen met het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO).

Weerribben-Wieden
Het project in Weerribben-Wieden is in januari 2013 gestart vanuit de Rietimpuls, een regeling die zich richt op het versterken van de rietsector. Door vererving is er in het gebied sprake van veel kleine, versnipperde percelen. Reden voor de gemeente Steenwijkerland om Stimuland te vragen een vrijwillig kavelruilproject te begeleiden. Het doel: het vergroten van werkbare percelen en het verkorten van vaarbewegingen voor de riettelers. Inmiddels zit het project in de afrondende fase. Er is al 22 hectare grond van eigenaar gewisseld en daarnaast lopen er nu nog drie ruilplannen. De totale oppervlakte aan geruilde grond komt daarmee naar verwachting op 52 hectare uit. In totaal zijn er dan 17 partijen bij deze ruil betrokken. Gezien de hoge mate van versnippering en kleinschalige kavels een erg mooi resultaat. En dat vinden niet alleen wij, maar ook de bij de kavelruil betrokken riettelers en grondeigenaren!

Rheeze-Rheezerveen
Begin 2014 is het vrijwillige kavelruilproject Rheeze-Rheezerveen opgestart. Stimuland is hiervoor door het CKO gevraagd om als kavelruilbegeleider op te treden. Op de wenszittingen in juni mochten we samen met het CKO 45 agrariërs verwelkomen. Met deze, en met circa 30 andere personen die mogelijk een rol van betekenis kunnen spelen, heeft Egbert Wever namens Stimuland vervolgens keukentafelgesprekken gevoerd. Inmiddels is er een duidelijk beeld ontstaan van de wensen en mogelijkheden. Medio december vond er een eerste groepsbijeenkomst plaats waarin de verschillende mogelijkheden met een deel van de agrariërs zijn besproken. De agrariërs zijn enthousiast en coöperatief, daar zal het bij dit kavelruilproject zeker niet aan liggen. Maar net als bij veel andere kavelruilprojecten moet er eerst ruimte komen doordat iemand grond inbrengt. Pas dan begint het balletje echt te rollen. Het project loopt tot eind 2015, wat dat betreft hebben we dus nog even…

Markelosebroek
Ook in dit kavelruilproject werkt Stimuland nauw samen met het CKO. Het afgelopen halfjaar is er in het gebied een bedrijfsverplaatsing met daaraan gekoppeld een eerste ruiling gerealiseerd. Na deze verplaatsing en ruil zijn de beschikbare BBL-gronden in het gebied duidelijk en inzetbaar. Het doel is om 150 hectare te ruilen met naar verwachting 40 deelnemende partijen. De praktijk zal uitwijzen of dit gehaald gaat worden. Het daadwerkelijk opstarten van het gebiedsproces zou eind november plaatsvinden, maar door de uitbraak van de vogelgriep is deze bijeenkomst uitgesteld. De bijeenkomst is verplaatst naar januari 2015.

Kleine én grote ruilingen
Stimuland is inmiddels bij ruim 15 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Bij ongeveer de helft van deze projecten werkt Stimuland nauw samen met het CKO. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. En dat heeft inmiddels al geresulteerd in heel wat grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid. Kortom, agrariërs, bewoners, recreanten: iedereen blij!


« Bekijk alle nieuwsberichten