Stimuland ondersteunt gemeente Staphorst bij realiseren nota Burgerkracht

28 januari 2015

De gemeente Staphorst heeft duidelijke ambities op het gebied van burgerparticipatie. Zij wil het nieuwe beleid vormgeven in nauwe samenspraak tussen de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente. De gemeente vroeg aan Stimuland dit te begeleiden. Een mooi project waar wij graag onze tanden in zetten. Het bij elkaar brengen van mensen en ideeën is per slot van rekening iets wat wij goed kunnen en graag doen. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. En ja, die leverden waardevolle input op voor de uiteindelijke nota Burgerkracht die wij samen met de gemeente gaan opstellen.

Bottom up
Burgerkracht gaat per definitie om het stimuleren en verder brengen van ideeën van onderop. Dat zijn over het algemeen ook de ideeën die het meest succesvol zijn. Zij kunnen immers veelal rekenen op draagvlak bij de lokale bevolking. Voor de gemeente Staphorst en Stimuland was het dan ook logisch dat het proces om te komen tot de nota Burgerkracht, startte met een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Denk hierbij aan sportverenigingen, kerken, wijkraden en andere belangrijke lokale spelers. Via verschillende tafels gingen zij met gemeenteraadsleden in gesprek over burgerparticipatie en vrijwilligerswerk. De deelnemers vertelden de raadsleden welke punten voor hun als vrijwilliger van belang zijn. Ook werden er concreet zaken ter toetsing voorgelegd, denk aan maatschappelijke stages, verklaring omtrent gedrag en de ondersteuning van vrijwilligers.

Samen
Inmiddels heeft de gemeenteraad op basis van het rondetafelgesprek  de bouwstenen voor de nota verzameld, de koers bepaald en de kaders vastgesteld. Op basis hiervan gaat Stimuland de komende periode samen met de gemeente aan de slag om de nota Burgerkracht te schrijven. In dit project wordt gewerkt met een ambtelijke projectgroep en een klankbordgroep waarin een afvaardiging van de raad en het steunpunt voor vrijwilligers zitting heeft. Inmiddels heeft de gemeenteraad Hans Ganzeboom, vanuit de gemeente Staphorst als projectleider betrokken: “Vanuit haar opdracht is Stimuland in het huidige proces een natuurlijke partner.  De brede kennis van Stimuland sluit goed aan op de vraag die bij ons leefde”.

Wat kan Stimuland voor u betekenen?
Benieuwd wat Stimuland voor uw gemeente kan betekenen? Neem contact op met Renske de Man via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten