Scan leefbare wijken levert concreet resultaat in Haaksbergen

28 februari 2017

Geen woorden, maar daden!

Het bedrijventerrein ’t Varck in Haaksbergen heeft zich in de loop der jaren uitgebreid. Dit zorgde voor steeds meer klachten van bewoners uit de omliggende wijken over de luchtkwaliteit en hinder van het vrachtverkeer. Daarom vroeg de gemeente Haaksbergen aan Natuur en Milieu Overijssel en Stimuland om de scan Leefbare Wijken uit te voeren. Samen met de bewoners uit de omliggende wijken zijn de sterke en zwakke punten van de wijk in kaart gebracht en oplossingen geformuleerd. Een aantal quick-wins is direct in gang gezet.

De Scan Leefbare Wijken is ontwikkeld in opdracht van de provincie Overijssel en is te gebruiken voor iedereen die inzicht wil hebben in fysieke en sociale vraagstukken in een wijk of dorp. Ook de gemeenten Enschede, Hengelo en Deventer hebben de scan enkele jaren geleden uitgevoerd. Het project in Haaksbergen was erg succesvol. ‘Door de Scan Leefbare Wijken zijn we samen met de bewoners in gesprek gegaan over de sterke en zwakke punten van hun directe woonomgeving. Zo konden we snel oplossingen bespreken en aanpakken’, aldus wethouder Edith van Spiegel.

Bewoners betrekken
Om de situatie rond bedrijventerrein ’t Varck te analyseren, zijn alle bewoners van de drie omliggende woonwijken van het bedrijventerrein uitgenodigd voor een interactieve bijeenkomst. Gezamenlijk brachten zij de beleving van de milieukwaliteit en leefbaarheid van de wijken in kaart. Het ging hierbij om de sterke en zwakke punten rond onder andere milieu en gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid en groenvoorziening. Daarnaast hebben alle wijkbewoners een vragenlijst ontvangen. Dat leverde ongeveer 100 reacties op. ‘Zo kregen we een goed beeld waarop de wijken goed en minder goed scoorden’, aldus Harm Rexwinkel, gemeentelijke wijkcoördinator. Tijdens de bijeenkomst was er nog wel sprake van enige argwaan. ‘Mensen hebben zich lang niet gehoord gevoeld en dat heeft tot onvrede geleid. Dit was in de eerste bijeenkomst nog goed voelbaar. Maar zodra de aanwezigen merkten dat er nu serieus naar hen geluisterd werd, werd de sfeer al snel positiever.’  

Overlast vrachtverkeer
De tweede bijeenkomst kende dan ook een hoge opkomst. Uit de inventarisatie bleek dat vooral de wijk Centrum Zuidwest slecht scoorde op geluid, geur, luchtkwaliteit en verkeer. In kleine groepen is gezocht naar oplossingen voor de problemen. ‘De overlast van het vrachtverkeer was op sommige punten eenvoudig aan te pakken, bijvoorbeeld door bepaalde delen van straten voor vrachtverkeer af te sluiten en de ondernemers te wijzen op de overlast van het parkeergedrag van vrachtwagens’, aldus Harm Rexwinkel Voor oplossingen die meer tijd of middelen vragen, heeft de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld.

Snel en concreet
Dat bewoners zelf vaak hele goede en creatieve oplossingen hebben om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren, bleek ook in Haaksbergen. In samenwerking met de gemeente kunnen veel ideeën en oplossingen snel uitgevoerd worden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak en het resultaat in Haaksbergen of over de scan leefbare wijken in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met Harry Roetert via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten