Samenwerken aan een goed perspectief voor natuur én landbouw

30 maart 2016

Overijssel heeft een afwisselend landschap met buitengewone natuurwaarden. Om de leefomgeving van bijzondere planten en dieren te beschermen, is het nodig om in bepaalde natuurgebieden de aanvoer, opslag en afvoer van water te verbeteren en de hoeveelheid stikstof te verminderen. Een van deze gebieden is Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld in Twente. Hier werken Staatsbosbeheer, de gemeenten Dinkelland en Losser, LTO Noord, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel met grondeigenaren samen aan een goed perspectief voor natuur én landbouw. Ook onze collega Wilco Pasman is hierbij betrokken vanuit zijn rol als vertrouwenspersoon voor agrariërs, grondeigenaren en overige partijen in en rond het gebied. 

Gebiedsgerichte aanpak
Natuurherstelmaatregelen om de hydrologische situatie te verbeteren en de hoeveelheid stikstof te verminderen hebben niet alleen invloed op de gebiedsinrichting maar ook op de agrarische bedrijfsvoering in en rond het gebied. Om enerzijds de natuurdoelstellingen te halen maar anderzijds ook economische ontwikkelruimte te houden, streven de samenwerkende partijen ernaar om met een gebiedsgerichte aanpak tot maatwerk te komen. Hierdoor ontstaat er niet alleen een beeld van eventuele economische schade die optreedt, maar wordt ook duidelijk waar slimme combinaties te maken zijn.

In gesprek
In 2015 werd hiervoor een verkenning uitgevoerd door Staatsbosbeheer, LTO en Stimuland. Via informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken is een eerste analyse uitgevoerd van knelpunten en oplossingsrichtingen. Vanuit de keukentafelgesprekken is duidelijk geworden dat het realiseren van de PAS-maatregelen op agrarische percelen voor veel agrarische bedrijven een knelpunt is. De impact van de maatregelen zijn op bedrijfsniveau echter verschillend. Het in gesprek blijven met de ondernemers en grondeigenaren is essentieel. Het uitgangspunt is dan ook dat er plannen gemaakt worden mét de ondernemers in plaats van vóór de ondernemers. Uit de verkenning is ook duidelijk geworden dat kavelruil een belangrijk instrument is, waarbij ook over de grenzen van het plangebied heen gekeken moet worden.

Haalbaar inrichtingsplan
Op 23 maart vond er een informatieavond plaats voor grondeigenaren en belanghebbenden. De rest van 2016 staat in het teken van het samen met de grondeigenaren werken aan een haalbaar inrichtingsplan voor het gebied waarin drie doelen worden gerealiseerd:

  • de realisatie van de gebiedsspecifieke PAS maatregelen;
  • het versterken van de landbouwstructuur;
  • het zorgen voor een goede balans tussen natuur, water, landbouw, recreatie en leefbaarheid.
  • De komende maanden worden de gesprekken met grondeigenaren hervat en worden waar mogelijk afspraken gemaakt hoe de doelstellingen het beste kunnen worden bereikt.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld door uw contactgegevens en mailadres te sturen naar punthuizen.stroothuizen@tauw.com.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten