Proeftuin mineralen en bemesting in gemeente Hardenberg

19 april 2017

Een aantal veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en mestverwerkers in de gemeente Hardenberg wil samen activiteiten ontplooien om regionaal mineralenkringlopen te sluiten, meer toegevoegde waarde voor producten uit mest te creëren en te zorgen voor evenwicht op de mestmarkt. Hoe? Met nieuwe verwerkingstechnieken voor de dunne fractie van mest, het stimuleren van bemesten op maat en het optimaal op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Drie fasen
In de gemeente Hardenberg is al enige tijd een werkgroep bezig met het onderwerp mestverwerking en dan met name de zoektocht naar geschikte technieken en samenwerkingsmogelijkheden in de regio. In een pilotproject dat nu van start is gegaan, wordt een aanpak in drie fasen gevolgd:

  • Toepassing (nieuwe) mestverwerkingstechnieken.
  • Efficiëntere mineralenbenutting: vraag en aanbod van mineralen beter op elkaar afstemmen en duurzame oplossingen binnen de regio organiseren.
  • Pilot ‘bemesten op maat’: experimenten met verschillende toedieningsapparatuur voor mestfracties.

Het project zit momenteel in de eerste fase, waarin verschillende technieken voor mestverwerking worden onderzocht.

Nauwe samenwerking
In het project werken diverse partijen met elkaar samen, waaronder Countus, Stichting Vitaal Platteland, Kennispoort Zwolle, de gemeente Hardenberg en Stimuland. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 voor Nederland (POP3).Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project? Onze collega Harry Roetert vertelt graag meer. Hij is bereikbaar via info@stimuland.nl en (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten