Platform Plattelandsontwikkeling gestart n.a.v. landbouwvisie gemeente Hardenberg

4 september 2014

Het landelijk gebied - met daarin de landbouw als sector - neemt in de gemeente Hardenberg letterlijk en figuurlijk een belangrijke plaats in. Hierom stelde Stimuland begin dit jaar voor de gemeente de visienota ‘Landbouw, een sector van economische betekenis’ op. Naar aanleiding van de hierin beschreven landbouwvisie is er in Hardenberg onlangs een platform opgericht waarin kennis, kunde en acties met betrekking tot het verder ontwikkelen van het platteland gebundeld worden.

Stimuland is samen met LTO-Noord afdeling Hardenberg, Stichting Vitaal Platteland, AOC De Groene Welle en gemeente Hardenberg trekker van dit platform. Jan ten Hove zorgt namens Stimuland voor de coördinatie en begeleiding van het platform en levert daarnaast een inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten. Eerdergenoemde partijen hebben de intentie uitgesproken dat zij, als maatschappelijke partners van de gemeente Hardenberg, willen samenwerken aan de betekenis van de landbouwsector voor de gemeente Hardenberg.

Centraal in de aanpak staan de vier in de visienota benoemde ontwikkelthema’s. Het eerste thema is het maximaal benutten van de kansen voor vergroening binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het tweede thema is het versterken en verbinden van agrofood-, biobased- en energieclusters. Het stimuleren van innovatie binnen de landbouwsector is het derde ontwikkelthema en als vierde en laatste thema is het faciliteren en inpassen van agrarische bedrijven met voldoende schaalgrootte benoemd. De vier thema’s zijn uitgewerkt naar zestien actiepunten. Voor elk actiepunt is benoemd wie de kar gaat trekken en welke andere partners er bij betrokken zijn.

Op 3 juli kwam het platform voor het eerst bijeen. Naast de vijf initiatiefnemers waren ook andere personen en organisaties vertegenwoordigd.  Gastspreker was Maria van Boxtel van Kennispoort regio Zwolle. Zij verzorgde een inleiding over het thema kennis en innovatie. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden vertegenwoordigers van de vijf trekkers een intentieverklaring waarin ze verklaren zich te zullen inzetten voor gerichte uitvoering van de actiepunten die behoren bij de vier ontwikkelthema’s van de visienota ‘Landbouw, een sector van economische betekenis’.  Naast de vijf initiatiefnemers waren ook andere personen en organisaties op deze bijeenkomst vertegenwoordigd. Ook het actiepunt ‘Vergroten maatschappelijke acceptatie van de landbouwsector’ kwam in deze eerste bijeenkomst aan de orde. Een brainstorm onder leiding van Berny Remelink en Ilse van der Vegt van LTO-afdeling Hardenberg leverde een groot aantal nieuwe en goed toepasbare ideeën op. Wethouder Jannes Janssen nodigde de leden van het platform uit om voor de eerstvolgende bijeenkomst andere betrokkenen uit het eigen netwerk mee te nemen, om zo een sterke basis voor uitwisseling van kennis en een breed draagvlak voor ontwikkeling van het platteland in Hardenberg te creëren.

Meer weten over het platform? Neem contact op met Jan ten Hove via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten