Onderzoek naar leegstaand maatschappelijk vastgoed én bijbehorende kansen

27 mei 2019

In opdracht van de provincie Overijssel doen Stimuland en de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) in samenwerking met het Ervaringshus onderzoek naar leegstand van maatschappelijk vastgoed in Overijssel én de kansen die dit biedt. “Aanleiding van het onderzoek is de motie tot ‘realisering wooneenheden in niet commercieel vastgoed’. Hoe kan de provincie invulling geven aan de motie? Die vraag staat centraal. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief deel en een kwantitatief deel”, zo vertelt projectmanager Heidi Mensink van Stimuland.


”In het kwalitatieve deel van het onderzoek worden drie casussen beschreven en worden interviews gehouden met relevante stakeholders op het terrein van maatschappelijk vastgoed. Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit een bureaustudie, het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen , cijfermatig uitdiepen van vijf Overijsselse gemeenten en wordt een netwerkanalyse uitgevoerd.”, vertelt Heidi.

Aanpak
Door op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken data over maatschappelijk vastgoed te verzamelen, kan de puzzel van mogelijke kansen en risico’s gelegd worden. ”We zien enerzijds aansprekende voorbeelden van multifunctionele centra, dorpshuizen, sportaccommodaties, kerken, rijksgebouwen en zorg- of onderwijshuisvesting die een toekomstbestendige invulling krijgen. Anderzijds zien we ook de vraag naar mogelijkheden om leegstaand maatschappelijk vastgoed door te ontwikkelen.” Volgens Heidi en haar collega-onderzoekers kan de vervolgaanpak variëren van ‘een vrij eenvoudige benadering’ van partijen die rond de tafel gaan om vervolgens tot een integraal en gedragen plan te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan particuliere initiatieven, projectontwikkelaars, gemeenten, banken en woningcorporaties. Maar soms vraagt het om een wat meer strategische aanpak die leidt tot verbetering van visievorming, voorzieningenplanning en lobby voor financiering waardoor initiatiefnemers tot uitvoering van hun plannen kunnen komen.

Inhoudelijke ontwikkelingen en herbestemming
De provincie Overijssel investeerde in voorgaande jaren veelal in de totstandkoming van multifunctionele voorzieningen, waarbij nu steeds meer gekeken wordt naar de inhoudelijke ontwikkelingen en (waar nodig) de opties tot herbestemming. Heidi vertelt: “Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de transformatie van een kerk of schoolgebouw tot woon-zorgvoorzieningen. Het doel hiervan? Het versterken van de leefbaarheid in een stadswijk of dorpskern. De samenleving verandert waardoor de vraag naar het ‘langer thuis wonen voor ouderen’ en ‘het behoud van jongeren in de kern’ vaker de aandacht vragen zoals ook in de betreffende motie naar voren komt. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting bijdragen aan het antwoord op deze vragen.”

Vervolg
“Het onderzoek loopt nog maar Heidi ziet nu al volop kansen voor (een) vervolgtraject(en). Hierbij kan het gaan om het (mee)schrijven of actualiseren van een toekomstvisie, het beheer en de invulling van een duurzame organisatie of een check van de exploitatie met advies voor optimalisering. Of bijvoorbeeld aan het versterken van het gastvrijheidsconcept, waaronder de horeca of om afstemming van het communicatiebeleid op de beoogde doelen en doelgroepen of een inventarisatie van de omgeving en het organiseren van dorpsbrede accommodatiedialogen. Daar hebben mijn collega-onderzoekers en ik veel ervaring mee. Wij doen niets anders”, aldus Heidi.

Meer weten
Wil je meer weten over het onderzoek of heb je zelf ook een vraagstuk op het gebied van het beter benutten van maatschappelijk vastgoed? Neem contact op met Heidi Mensink via hmensink@stimuland.nl of 06 - 23688778.


« Bekijk alle nieuwsberichten