Noodzaak voor nieuwe verdienmodellen kulturhusen, mfa’s en dorpshuizen

24 april 2013

Eind 2012 constateerden de fracties CDA/CU van de provincie Overijssel dat kulturhusen, multifunctionele accommodaties (mfa’s) en dorpshuizen zowel in de stad als op het platteland een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Dit soort maatschappelijke voorzieningen staan momenteel echter onder druk. Bezuinigingen en afnemende omzetcijfers komen  nu dan ook dubbel zo hard aan. Om deze situatie te agenderen,  hebben de  Staten van Overijssel de motie  van CDA en CU breed ondersteund, waarbij zij Gedeputeerde Staten oproepen besturen van deze maatschappelijke voorzieningen te ondersteunen en voor 1 juli 2013 te komen met een plan van aanpak.


De insteek van de motie is om de voorzieningen duurzaam exploitabel te maken door in te zetten op ontsluiting van kennis en kunde omtrent exploitatie, beheer en programmering.  Stimuland werkt samen met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (de OVKK) aan het opstellen van het plan van aanpak.  Het gehele proces bestaat uit twee fasen.  De eerste fase (tot eind mei 2013) richt zich op het verzamelen en analyseren van bestaande knelpunten om inzicht te krijgen op passende ondersteuningsbehoeften. Op basis van de resultaten uit fase 1, weergegeven in een plan van aanpak, wordt er een keuze gemaakt voor verdere uitvoering in fase 2 (vanaf juni 2013).

Fase 1: onderzoek multifunctionele  accommodaties in Overijssel
Aan Stimuland is gevraagd om samen met de OVKK een advies te formuleren gebaseerd op de huidige situatie en oplossingsrichtingen aan te dragen voor het duurzaam exploiteren van  kulturhusen, mfa’s in de provincie Overijssel. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, worden alle Overijsselse accommodaties die de laatste 10 jaar kulturhussubsidie ontvangen hebben, bevraagd. Stimuland en de OVKK kijken met een brede blik naar het onderwerp, wat betekent dat er onder andere ook gekeken wordt naar lokale sociale structuren en de activiteiten van dorpsraden, wijk- en sportverenigingen. Daarnaast wordt er vanuit een speciaal hiervoor ingestelde ‘werkgroep kennis en kunde kulturhusen’ stil gestaan bij denkrichtingen voor nieuwe verdienmodellen en duurzame exploitaties. Deze werkgroep bestaat uit lokale bestuurders, ambtenaren, managers en experts uit het werkveld. De bevindingen en bijbehorende adviezen uit fase 1 worden eind mei door Stimuland en de OVKK verwoord in een rapport aan de provincie Overijssel.


« Bekijk alle nieuwsberichten