Landbouwverkenning landgoed Twickel krijgt vervolg

24 april 2014

Vorig jaar verkende Stimuland samen met de gebiedscoördinatoren in Zuidwest-Twente de mogelijkheden voor het duurzaam verbeteren van de landbouwstructuur van landgoed Twickel in Twente. Uit de gesprekken die toen met circa 50 pachters gevoerd zijn, blijkt dat de meesten willen (door)ontwikkelen, zij veel ideeën hebben ten aanzien van strategische keuzes voor de toekomst en er een grote behoefte is om die ideeën concreet uit te werken. Dat laatste krijgt nu onder andere vorm in het deelproject landbouw, onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2012-2015 Twickel Levend Landgoed. Voor dit deelproject tekent Stimuland voor het organiseren van bijeenkomsten en het delen van haar expertise ten aanzien van landschap, cultuurhistorie en boeren in een kleinschalig landschap.

Begeleiding werkgroepen
Stimuland ondersteunt en faciliteert bijeenkomsten voor de drie werkgroepen binnen het deelproject landbouw. Onze collega, Jan ten Hove, de uitvoerende projectmanager namens Stimuland, vertelt: “We streven door uitbreiding van het totale areaal of beëindiging of verplaatsing van bestaande pachtbedrijven naar meer agrarische ruimte per pachter. Een ander resultaat waar we naar toewerken is het efficiënter gebruiken van het beschikbare areaal per pachter. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de ligging, toegankelijkheid, vorm, bewerkbaarheid, waterhuishouding of bodemgesteldheid van de grond.”

Met en voor elkaar
Ook zet Jan vanuit zijn rol als ondersteuner en facilitator in op een verbeterd agrarisch gebruik van erven en opstallen voor de individuele ondernemer. ‘Hierbij kijken we onder andere naar de wensen die pachters hebben en de eisen waaraan de betere indeling moet voldoen. Maar bijvoorbeeld ook naar de daaraan gekoppelde kostenraming en het opstellen van criteria voor het verdelen van de kosten tussen pachter, eigenaar en een bijdrage vanuit het Pact van Twickel.’ Daarnaast gaat Jan zich samen met werkgroepleden oriënteren op de mogelijkheden van innovatie, economie, duurzaamheid en samenwerking door contact te zoeken met bestaande initiatieven.

Goede impuls
De werkgroepen die Stimuland begeleidt, werken er naartoe om dit najaar een concreet en goed uitgewerkt voorstel in te dienen van projecten die voor uitvoering in aanmerking komen. Jan vertelt: “Voor de uitvoering is in totaal iets minder dan een miljoen euro beschikbaar. Dat kan een goede impuls zijn voor de landbouw op landgoed Twickel.” De uitvoering moet uiterlijk eind 2015 gerealiseerd zijn.


« Bekijk alle nieuwsberichten