Kavelwerken naar aanleiding van ruilproces in Colledoorn-Ane in volle gang

17 maart 2014

In het landelijk gebied rondom Collendoorn en Ane zijn de eerste fysieke aanpassingen naar aanleiding van het eind vorig jaar afgeronde kavelruilproject zichtbaar. Zo is onlangs onder andere het talud van sloten onder handen genomen, zijn er nieuwe scheidingsloten gegraven en zijn sloten aangepast naar een ander peil. “Het begeleiden van de onderlinge ruiling van kavels is boeiend en doet me beseffen dat ik waarde toevoeg, maar dit soort zichtbare aanpassingen laten echt zien wat kavelruil oplevert. Niet alleen voor de betrokken agrariërs, maar voor het hele gebied”, aldus Seine Grefelman, projectmedewerker bij Stimuland en door CKO ingehuurd als kavelruilcoördinator voor het  kavelruilproject Collendoorn-Ane.

In Collendoorn-Ane deden 67 deelnemers mee aan het vrijwillige ruilproces. In totaal werden er 370 hectares geruild. De ruiling levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de landbouwstructuur. De betrokken agrariërs hebben nu veelal grotere huiskavels waardoor zij minder tijd en geld kwijt zijn om van en naar de boerderij en tussen kavels te reizen. Dat betekent minder landbouwverkeer, meer rust en veiligheid in de lokale verkeerssituatie en dus prettiger wonen en recreëren in het landelijk gebied. En wat te denken van het positieve effect op het milieu door minder CO2 uitstoot als gevolg van de afname van het aantal verkeersbewegingen? Naast grotere en aaneengesloten huiskavels is bovendien ook het gemiddelde oppervlakte van veldkavels na de ruiling toegenomen en is een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de waterdoelen van het waterschap. Het vrijwillige ruilproces kent dan ook louter voordelen.

Slim combineren
Efficiënt werken, dat is het waar het in de praktijk om draait. Grefelman licht toe: “Het zand dat bijvoorbeeld vrijkomt als gevolg van het aanpassen van het talud van een sloot, wordt gebruikt op een aanliggende perceel om lager liggende delen waar het water anders blijft staan op te hogen en eventueel kleinere tussenliggende kavelslootjes te dempen. Bij het zoeken naar slimme combinaties werken agrariërs ook nauw samen met de gemeente en het waterschap. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij er meerdere gronden naar één eigenaar zijn gegaan, die nu in overleg met de gemeente de sloten zelf heeft aangepast naar een ander peil en de lagere delen en kleine slootjes gaat opvullen met de vrijgekomen grond.”

Kop en staart
Zoals ieder project heeft ook het kavelruilproject in Collendoorn en Ane een kop en een staart. Het project startte in de zomer van 2010 met twee bijeenkomsten waarin de mogelijkheden van vrijwillige, planmatige kavelruil werden verkend. Agrariërs brachten ruilgrond in en ook de gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht deden mee. In de lente van 2011 vonden de eerste gesprekken plaats en werden de eerste ruilvoorstellen gemaakt. Anderhalf jaar later passeerde het eerste ruilplan bij de notaris. Weer een jaar later, in de herfst van 2013, was het tweede ruilplan gereed waarna het project eind 2013 werd afgesloten met een bijeenkomst voor alle betrokken partijen.

Onafhankelijke positie opent deuren
Een kavelruilcoördinator moet onafhankelijk zijn en de belangen van alle betrokken partijen kunnen vertegenwoordigen. Grefelman doet dit werk al jaren, voor projecten die via het CKO lopen maar ook voor ‘eigen’ Stimuland-projecten. Hij is het hele jaar door in verschillende gebieden actief. Overal waar hij komt, merkt hij dat partijen door het verschil in belangen vaak niet uit zichzelf met elkaar in gesprek gaan. Grefelman: “En als ze dat al doen, laten ze veelal niet het achterste van hun tong zien. Tegen mij praten ze makkelijker, ik heb geen belang bij de uitkomsten van een eventuele ruil. Buiten kavelruilprojecten om fungeer ik ook als verbinding tussen agrariërs en lokale overheden. Vanuit die rol kijk ik bijvoorbeeld hoe doelstellingen rondom de Ecologische Hoofdstructuur of de realisatie van waterbergingen in het kader van Kaderrichtlijn Water slim of versneld behaald kunnen worden. Mijn onafhankelijke positie opent deuren die anders vaak gesloten blijven. Het creëren van een win-win situatie, dat is waar ik voor ga en waar ik blij van word.”


« Bekijk alle nieuwsberichten