Het uitvoeren van gebiedsverkenningen

1 juli 2014

Stimuland wordt regelmatig ingeschakeld voor het uitvoeren van gebiedsverkenningen in Overijssel. Hiervoor werken we nauw samen met verschillende partijen die actief zijn in een gebied waaronder overheden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, landgoederen, LTO en uiteraard ook met agrariërs, andere ondernemers en particulieren. Een gebiedsverkenning kan verschillende aanleidingen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van doelen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura 2000 of de Kaderrichtlijn Water.

Informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken
Stimuland en initiatiefnemers van gebiedsprocessen vinden het van essentieel belang dat alle partijen in het gebied, nog voordat het echte verkennen opgestart wordt, dezelfde informatie hebben. Om agrariërs, andere ondernemers en particulieren in een gebied te informeren over het hoe en waarom van een verkenning, worden hiervoor informatieavonden belegd. Op deze bijeenkomsten wordt onder andere uitgelegd wat de aanleiding voor de verkenning is, hoe de verkenning in zijn werk gaat en wat op hoofdlijnen de kaders en mogelijkheden zijn. Daarna volgen de individuele keukentafelgesprekken met de betrokken grondeigenaren. Op basis van deze gesprekken brengt Stimuland de kansen en knelpunten in beeld, welke oplossingsrichtingen er zijn en wat de financiële haalbaarheid hiervan is.

Win-win
Stimuland is onafhankelijk en heeft geen belang bij de uitkomsten van een verkenning of gebiedsproces. Dat maakt dat betrokken partijen tijdens keukentafelgesprekken open hun ideeën en wensen aan Stimuland kenbaar maken. En daar heeft iedereen uiteindelijk belang bij. Alleen dan namelijk, kan gezocht worden naar een situatie die voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Geobjectiveerd rapport
Het resultaat van alle individuele keukentafelgesprekken wordt verwoord in een geanonimiseerd rapport aan de opdrachtgever van de gebiedsverkenning. Hierin doet Stimuland een concreet voorstel voor de wijze waarop samen met de betrokken partijen de voorliggende doelen gerealiseerd kunnen worden.Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven welke activiteiten nodig zijn om de doelen te bereiken en wie deze activiteiten op zich kunnen nemen. Het opstarten van een vrijwillige kavelruil is een van de mogelijke activiteiten. Ook wordt een indicatie van de planning gegeven en welke besluitvormingsprocedures eventueel benodigd zijn. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan bestemmingsplanwijzigingen, vergunningsprocedures en definitieve begrenzingen.

Meer weten
Wilt u meer weten over gebiedsverkenningen? Neem contact op met Jan ten Hove via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten